Almega

Höstbudgeten: Bolagsskatten fel fokus i en kunskapsekonomi

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 09:03 CEST

I helgen träffas regeringspartierna på Harpsund för att inleda budgetförhandlingarna. Mycket tyder på att regeringen kommer att föreslå en sänkning av bolagsskatten. Även om ambitionen, med förbättrade villkor för näringslivet, är god så riskerar detta att missa målet.

– Bolagsskatten är idag inte ett särskilt stort problem för de flesta tjänsteföretag. Det är betydligt viktigare att ta bort den skadliga värnskatten, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg

Under det senaste decenniet har de kunskapsintensiva tjänsteföretagen stått för de nya jobben i Sverige, och står idag för 46 procent av sysselsättningen Under perioden 2007-2011 ökade antalet sysselsatta enbart i de kunskapsintensiva tjänsteföretagen med närmare 100 000 personer. Men det är stor risk att denna positiva utveckling hämmas av ett föråldrat skattesystem.

Av en undersökning som gjorts av HUI, Handelns utredningsinstitut, på uppdrag av Almega framgår att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen betalar i genomsnitt tio procent högre faktorskatt än övrigt näringsliv. Därmed straffas just de branscher som har visat sig ha bäst förmåga att växa. Faktorskatten är den samlade skatten på produktionen, som består av arbetsgivaravgifter, bolagsskatter och inkomstskatt

– Medarbetarna i dessa företag betalar höga marginalskatter, i form av statlig inkomstskatt och värnskatt. Företagen betalar stora belopp i arbetsgivaravgifter eftersom man driver en personalintensiv verksamhet. Bolagsskatten utgör endast tre procent av faktorskatten för kunskapsintensiva tjänsteföretag, säger Ulf Lindberg. 

Almega efterlyser därför ett annat fokus för skattepolitiken, gärna med början i höstens budget. Arbetet bör inriktas på att underlätta för de kunskapsintensiva tjänsteföretagen att stå starka i den internationella konkurrensen och öka möjligheterna att attrahera talanger på en global arbetsmarknad.

– Då bör strävan vara att minska beskattningen på arbetade timmar och att sänka marginalskatterna inklusive värnskatten i stället för nödlösningar som den så kallade expertskatten, säger Ulf Lindberg

 

För ytterligare information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.