Home Properties

Home Invest Aktiebolag: Home Invest har uppnått acceptansgrad om 96,0 procent vid utgången av den initiala acceptperioden

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 16:39 CEST

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande 6 april 2009

Home Invest har uppnått acceptansgrad om 96,0 procent vid utgången av den initiala acceptperioden

Per den 3 april 2009 hade 2 584 159 aktier lämnats in i erbjudandet om överlåtelse av aktier i Home Properties AB (publ) ("Home Properties") till Home Invest AB ("Home Invest") för 65 kronor per aktie. Tillsammans med de 15 646 367 aktier som Home Invest ägde vid tidpunkten för erbjudandets offentliggörande samt de 318 046 aktier som har förvärvats utanför erbjudandet genom förvärv på NASDAQ OMX Stockholm kontrollerar Budgivaren 18 548 572 aktier i Home Properties, vilket justerat för återköpta aktier motsvarar 96,0 procent av aktiekapitalet och rösterna[1].

Redovisning av likvid påbörjas den 14 april 2009 för aktieägare som lämnade in sina accepter senast den 3 april 2009. För aktieägare som accepterar erbjudandet därefter och senast den 17 april 2009 beräknas redovisning av likvid påbörjas den 24 april 2009.

Home Invest avser att efter utgången av förlängd anmälningsperiod påkalla tvångsinlösen av resterande aktier samt i samband med detta ansöka om avnotering av aktierna i Home Properties från NASDAQ OMX.

Budgivaren förbehåller sig rätten att fortsatt förvärva aktier i Home Properties över marknaden.

För vidare information om erbjudandet, se erbjudandehandling daterad den 11 mars 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter A. Stordalen
Telefon: +47 95 03 97 55

[1] Home Properties innehar 423 000 återköpta aktier, vilka räknas bort vid tillämpning av aktiebolagslagen 22 kap. 1 § rörande inlösen av minoritetsaktier. Baserat på antal utestående aktier i Home Properties kontrollerar Budgivaren 94,0 procent av aktiekapitalet och rösterna.