HomeMaid AB

HomeMaid: Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:51 CET

(Aktietorget: HOME B)

Helår 2009 
* Nettoomsättningen uppgår till 108 645 (86 252) kkr motsvarande en tillväxt om 26%
* Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter uppgår till 19% 
* Inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgår tillväxten, inklusive förvärvade enheter, till 43% 
* Rörelseresultatet uppgår till 6 016 (749) kkr och resultatet efter skatt uppgår till 7 940 (1 339) kkr 
* Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 7 654 (2 048) kkr 
* Resultat per aktie uppgår till 0,45 (0,08) kr 

Fjärde kvartalet 
* Nettoomsättningen uppgår till 33 181 (23 697) kkr motsvarande en tillväxt om 40% 
* Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter uppgår till 24% 
* Inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgår tillväxten, inklusive förvärvade enheter, till 52% 
* Rörelseresultatet uppgår till 3 503 (653) kkr och resultatet efter skatt uppgår till 5 585 (811) kkr 
* Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 3 946 (740) kkr 
* Resultat per aktie uppgår till 0,31 (0,05) kr 

"HomeMaid avslutar året med ett mycket starkt fjärde kvartal. Genom de satsningar som gjorts tidigare år i ambitionen att bli en rikstäckande leverantör kan vi nu skörda frukterna i form av ökad lönsamhet. HomeMaid har nu en stabil grund att stå på, och vi är väl positionerade och rustade att ta tillvara möjligheterna som finns framåt i den här tillväxtbranschen." säger Åsa Keller, VD