HomeMaid AB

HomeMaid: Delårsrapport 2009-01-01 - 2009-03-31

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:49 CEST

 

(Aktietorget: HOME B)

* Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5%

* Tillväxten exklusive avyttrat dotterbolag uppgår till 18%

* Inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgår tillväxten till 26% (53%)

* Rörelseresultatet uppgår till 136 (-128) kkr och resultatet efter skatt uppgår till 184 (7) kkr

* Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 443 (249) kkr

* HomeMaid har förvärvat samtliga aktier i Betjänten AB och Sydassistans Hemservice AB

* Riksdagen har fattat beslut om att införa den så kallade fakturamodellen vilket ger privatköpare halva arbetskostnaden direkt i samband med fakturering

* Avyttring har skett av verksamheten i Örebro

* HomeMaid har fått ny majoritetsägare

"Under det första kvartalet har många betydelsefulla händelser inträffat. Trots den lågkonjunktur som råder finns en fortsatt stark efterfrågan på HomeMaids tjänster. Vår bedömning är att efterfrågan kommer att öka genom de nya reglerna som kommer att införas 1 juli. De förvärv som gjorts kommer dels att ge ett bra tillskott till de lokala marknaderna men också öppna upp för nya möjligheter med en utvidgad tjänsteportfölj."


Åsa Keller, VD

Ekonomisk utveckling under rapportperioden


Omsättningen och resultatet
Under det första kvartalet har omsättningen ökat med 5% (38%). Den organiska tillväxten uppgår till 4%. Under det sista kvartalet år 2008 avyttrades samtliga aktier i dotterbolaget HomeMaid Care AB. Tillväxten exklusive det avyttrade dotterbolagets omsättning uppgår till 18%.

Som tidigare rapporterats har HomeMaid tecknat avtal med flera större arbetsgivare avseende leveranser av hushållsnära tjänster. Tillväxten inom affärsområdet har under det första kvartalet ökat med närmare 26% (53%).

Verksamhetsområdet omsorg har minskat betydligt under perioden som en effekt av avyttringen av dotterbolaget. Omsättningen inom nämnda verksamhetsområde exklusive dotterbolagets inverkan har mer än fördubblats. Ökningen är i sin helhet organisk. Inom kontorsservice minskade omsättningen det första kvartalet med -11% (14%).

Koncernens resultat uppgick till 184 (7) kkr för kvartalet. Under kvartalet har en omorganisation skett på HomeMaids Stockholmskontor. Detta för att skapa förutsättningar för att växa lönsamt i en region med stark tillväxt. Effekten av satsningen är att resultatet belastats med ökade tjänstemanna-kostnader.

Det första kvartalet har historiskt sett varit ett svagt kvartal för HomeMaid. År 2009 har dock resultatet utvecklats bättre än tidigare år även med hänsyn till intäkter och kostnader som anses vara av engångskaraktär.


Kassaflödet och investeringarna
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 159 (3 205) kkr under det första kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 443 (249) kkr vilket är en följd av det förbättrade rörelseresultatet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under det första kvartalet avser framförallt förvärvet av aktierna i Betjänten AB men även förvärvet av aktierna i Sydassistans Hemservice AB. Se vidare under rubriken "Väsentliga händelser".


Likviditeten och balansräkningen
Koncernens likvida medel uppgick per 2009-03-31 till 12 389 (20 718) kkr. Den minskade likviditeten är till stor del hänförlig till förvärvet av aktierna i Betjänten AB.

Koncernens egna kapital uppgår per 2009-03-31 till 21 464 (19 570) kkr mot 21 280 kkr 2008-12-31 (se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 50% respektive 54%. Balansomslutningen har ökat som en naturlig följd av den ökade omsättningen. Koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut förutom skuld avseende finansiell leasing av produktionsbilar.

Kapitalbindningen i kundfordringar ökar inte i samma takt som verksamheten vilket indikerar att betalningsviljan hos kunderna är god och att rutiner för kreditbedömning och betalningsbevakning fungerar.

I koncernen redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,4 mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år.

 

Väsentliga händelser

Förändrade skatteregler och utvecklingen för hushållsnära tjänster
Riksdagen har 2009-03-11 tagit beslut om att införa nya regler kring skatteavdraget för hushållsnära tjänster. I korthet innebär regeländringen att köpare av hushållsnära tjänster erhåller skatteavdraget direkt. Leverantörer av hushållsnära tjänster kommer därför att fakturera konsumenten halva arbetskostnaden. Resterande del kommer att erhållas från Skatteverket. De nya bestämmelserna träder i kraft 2009-07-01. De regler som gäller idag innebär att konsumenten erhåller skatteavdraget via ett ansökningsförfarande hos Skatteverket. Slutregleringen av skatteavdraget sker sedan i köparens deklaration.

Almega har offentliggjort en undersökning som har genomförts av Demoskop gällande hushållsnära tjänster. Syftet med undersökningen var att bedöma utvecklingen och framtiden för hushållsnära tjänster. I december år 2007 köpte 2,7% av de svenska hushållen hushållsnära tjänster. Denna andel har på ett år ökat till 5,5%. Trots en lågkonjunktur har intresset för att köpa denna typ av tjänster ökat.

Förvärv, avyttringar och auktorisationer
HomeMaid har i början av mars förvärvat samtliga aktier i Betjänten AB. Betjänten AB består av Rena Hem och Rena Kläder och har sin huvudsakliga verksamhet i Göteborg. Affärsområdet Rena Hem tillhandahåller hushållsnära tjänster och Rena Kläder säljer tvätteri- och skrädderitjänster via sju butiker i Göteborg. Omsättningen för det brutna räkenskapsåret 2007/2008 uppgick till ca 17 mkr varav hälften är hänförlig till verksamheten i Rena Hem. Betjänten AB integreras inom HomeMaidkoncernen per den 1 april år 2009. Köpeskillingen utbetalas kontant utan extern upplåning i en fast och en rörlig villkorad del. Den rörliga villkorade delen fastställs efter ett år. Den fasta köpeskillingen är utbetalad under det första kvartalet och rubriceras som andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Se vidare information vid koncernens kassaflödesanalys.

HomeMaid har i februari förvärvat samtliga aktier i Sydassistans Hemservice AB. Verksamheten bedrivs i Malmö och tillträde skedde 2009-03-01. Kundstocken motsvaras av en årsomsättning om ca 1,8 mkr. Förvärvet ger HomeMaid möjlighet att nyttja de stordriftsfördelar som en ökad volym innebär. I samband med tillträdet har firman ändrats till HomeMaid Syd AB. Vidare har moderbolaget förvärvat inkråmet i bolaget. Det egna kapitalet i bolaget är garanterat till 100 kkr av säljaren. Se vidare information vid koncernens kassaflödesanalys.

Ett samarbetsavtal har tecknats med TS Lokalvård AB i Örebro som innebär att TS Lokalvård kommer att agera som underleverantör till HomeMaid i regionen avseende HomeMaids centrala företagskunder. Vidare har avtal om försäljning av HomeMaids filial i Örebro tecknats med TS Lokalvård. Försäljningen är ett led i HomeMaids arbete för att skapa ökad lönsamhet samt frigöra resurser. Avyttringen har gett en positiv resultatpåverkan i det första kvartalet och köpeskillingen har betalats kontant.

HomeMaid har sedan länge varit auktoriserad leverantör i ett flertal kommuner där valfrihetssystem införts. Under det första kvartalet år 2009 har HomeMaid blivit auktoriserad i Kungsbacka kommun. I Helsingborgs kommun har HomeMaid fått förnyat förtroende att vara utförare inom hemtjänsten.


Förändrad ägarstruktur och förslag till ny styrelsesammansättning
Backahill Utveckling AB har i början av mars avyttrat hela sitt aktieinnehav i HomeMaid och Jan Ahlström med närstående bolag har vid samma tidpunkt avyttrat en större post aktier. Säkerhetskedjan i Sverige AB unt Betjänten Holding AB har därefter förvärvat aktier och innehar därefter 50,5% av rösterna i HomeMaid och 25,5% av kapitalet. Ahlström & Partners AB kvarstår som näst störste ägare i bolaget. Aktietorget har beviljat Säkerhetskedjan i Sverige AB unt Betjänten Holding AB undantag med budplikt. Undantaget förenas med villkoret att Säkerhetskedjan i Sverige AB unt Betjänten Holding AB innan 2010-09-01 minskar sitt aktieinnehav så det understiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ägare som representerar över 50% av rösterna i bolaget har inför årsstämman 2009-04-27 föreslagit följande styrelsesammansättning:
Omval av Jan Ahlström, nyval av Mats Claesson, Mats Heed, Bo Manelius samt Patrik Torkelson. Som styrelsens ordförande föreslås Mats Claesson. Marie Ehrling och Nils Erik Åhmansson har avböjt omval. Mats Claesson, Mats Heed och Patrik Torkelson representerar Säkerhetskedjan i Sverige AB unt Betjänten Holding AB. Bo Manelius, tidigare ledningsperson inom ISS, inväljes som oberoende ledamot.


Moderbolaget under rapportperioden

Intäkterna för det första kvartalet uppgick till 20 633 (17 563) kkr. Bolaget redovisar ett resultat om 117 (-76) kkr.

Under det första kvartalet har investeringar skett om 15 527 kkr varav 220 kkr avser goodwill.

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 2009-03-31 till 12 389 (20 273) kkr, en minskning med 11 126 kkr sedan årsskiftet.


Händelser efter rapportperiodens utgång

Per 2009-04-01 har tillträde skett till aktierna i Betjänten AB.


Framtida utveckling

HomeMaids fortsatta ambition är att skapa en stark tillväxt inom området hushållsnära tjänster. För år 2009 räknar vi med att uppnå en organisk tillväxt omkring 20%. Därutöver kommer HomeMaid fortsatt att genomföra förvärv. Den positiva resultatutvecklingen väntas fortsätta under år 2009.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för år 2008. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till konjunkturen, medarbetare, politiska beslut, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt
IAS 34 Delårsrapportering.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. RFR 2.1 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den
omfattning som RFR 2.1 tillåter. De mest väsentliga skillnaderna mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper är att i moderbolaget hanterar leasing av produktionsbilar såsom operationell leasing samt att goodwill skrivs av linjärt enligt bedömd nyttjandeperiod.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen.

 

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.


Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas i Halmstad dag som nedan. Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns i sin helhet tillgängliga på bolagets hemsida www.homemaid.se och på bolagets kontor under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad.


Kommande finansiell information

Halvårsrapport 2009-08-13
Delårsrapport för kvartal 3 2009-10-29


Halmstad 2009-04-27

 

Åsa Keller, VD