HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

HomO undersöker lögnernas förbannelse eller hur man motar Olle i grind

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2007 10:23 CEST

Det är väl känt att många homo- och bisexuella som diskrimineras inte anmäler detta. Särskilt drar man sig för att anmäla diskriminering p.g.a. sexuell läggning i arbetslivet. Andra tränger omedvetet bort sådana situationer.

- Det är anledningen till att vi låtit forskare göra den här undersökningen, säger HomO Hans Ytterberg. Om vi vet mer om hur homo- och bisexuella hanterar diskrimineringssituationer eller hur man aktivt undviker att hamna i dem, så kan vi bli effektivare i vårt förebyggande arbete och i vår kommunikation. Om det dessutom kan innebära att fler vågar anmäla och får upprättelse är sådana här studier guld värda.

Vid ett seminarium under Stockholm Pride idag, fredag, presenteras rapporten, som bygger på en stor enkätstudie med kompletterande djupintervjuer. Studien avslöjar ett mönster av sju olika strategier som homo- och bisexuella medvetet eller omedvetet använder sig av, nämligen att

vara öppen och konfronterande
kompensera genom att vara duktig och att anpassa sig
förutse och undvika diskriminering
ta kontroll över det sociala samspelet
dölja
kapitulera
hävda sina lagliga rättigheter

De flesta intervjupersonerna angav att de var öppna med sin sexuella läggning, men vid en närmare granskning av dessa påståenden visade det sig att man i stor utsträckning var öppen bara för den närmaste kretsen.

Undvikandet att konfronteras med heteronormen är ett stående och återkommande tema i intervjuerna. Att undvika att bli diskriminerad handlar om att välja ”rätt” arbetsplats, ”rätt” utbildning och ”rätt” bostadsort eller att man har ”rätt” typ av anställning. Ett strukturproblem blir eller uppfattas således som ett personligt problem. Strategier för att dölja sin läggning tar energi och är påfrestande anser de flesta som intervjuats och det är ofta priset man får betala för att inte mäkta med att gå emot heteronormativiteten eller att orka mota Olle i grind.

- De som är helt eller delvis öppna har positiva erfarenheter av detta. Det är krävande att ljuga, att komma ihåg vad man har berättat och för vilka, samt att hela tiden vara på sin vakt för att inte röja sig, avslutar Hans Ytterberg. Att vara delvis öppen eller helt dold för sin omgivning innebär att man snärjer in sig i halvsanningar och lögner som blir svåra att ta sig ur och det ligger i farans riktning att när man väl har börjat ljuga så måste man fortsätta till dess man hamnar i ett slags lögnernas förbannelse. Det är detta uttalande från en av informanterna som fått ge namn till studien.


Studien har utförts av

Hans Robertsson, filosofie doktor i psykologi, utvecklingsledare som forskar om jämställdhet, könskonstruktioner och sexualitet. Han var fram till sommaren 2007 knuten till Arbetslivsinstitutet.

Caroline Tovatt, filosofie magister i socialantropologi som forskar om informell rekrytering och etnicitet. Hon arbetar även som utvärderare i ett EU-projekt som berör rekrytering och var fram till januari 2007 knuten till Arbetslivsinstitutet, därefter till Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.

Ytterligare information: George Svéd, kanslichef, tel 08-508 887 81 eller 0708-588 238.


*******************************************************************************
George Svéd
Kanslichef/Administrative Director
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
The Office of the Ombudsman against Discrimination on grounds of Sexual Orientation
Box 3327, SE-103 66 Stockholm, Sweden. (Visiting address: Drottninggatan 89)
Phone: +46 8 508 887 81 (direct) +46 8 508 887 80 (switchboard) +46 708 588 238 (cell)
Fax +46 8 508 887 90
www.homo.se