HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

HomO vill bryta tystnadens tyranni - krafttag krävs mot homofobin i skolan

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2003 10:00 CET

I skolan råder vad man kan kalla tystnadens tyranni. Heterosexualiteten är norm och homo- och bisexuella elever osynliggörs. Man behandlar inte deras verklighet på ett tillfredsställande sätt. De får inte samma stöd i sin identitetsutveckling som heterosexuella barn och ungdomar. Därmed får de inte samma chans att utvecklas till hela, vuxna individer. HomO ger nu ut ett diskussionsmaterial för lärare och annan skolpersonal som stöd i arbetet mot homofobin i skolan.

- Skolväsendet tillgodoser inte homo- och bisexuella barns och ungdomars behov, säger Hans Ytterberg, Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Deras lika värde och rättigheter respekteras inte alltid, vare sig av skolkamrater eller av skolans personal. En orsak är att varken lärare eller skolledare får tillräckligt bra stöd i sin utbildning för att kunna hantera frågorna.

- Jag har nyligen träffat utbildningsminister Thomas Östros, och framfört min oro över att ungdomsskolan fortfarande präglas av en strukturell homofobi, fortsätter Hans Ytterberg. Skolan klarar idag inte av att hantera t.ex. att könsord som bögdjävel och hora används som kränkande tillmälen. Ibland har man svårt att bemöta även starkt antihomosexuell agitation. I värdegrundsarbetet får homofobin en undanskymd plats, om den överhuvudtaget tas upp när man diskuterar rasism, främlingsfientlighet och ojämlikhet på grund av kön eller klass.

- Det stora glappet mellan de fina målformuleringarna och verkligheten i skolan måste minskas. För att bidra till en levande diskussion och som stöd för skolpersonalen har HomO producerat det nya materialet, avslutar han.

Beställ broschyren Tystnadens tyranni - om heterosexualiteten som norm och homofobi i skolan, eller ladda ner den i pdf-format.

Läs HomO:s framställan till regeringen i PDF-format (PM 2003-01-29 dnr 207/02 ab 3, i PDF-format)

För ytterligare information, kontakta:
utvecklingsdirektör Christine Gilljam, 08-55 60 95 03 (mobil 0703-45 15 75) eller
kanslichef George Svéd, tel 08-55 60 95 02 (mobil 0708-588 238).
För beställning av broschyren, kontakta Karin Olsson, 08-55 60 96 76, karin.olsson@homo.se