Rikspolisstyrelsen

Hotbildsrapporten för Stockholms län presenterad

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 20:00 CEST

En s k hotbildsbedömning presenterades idag för polisledningen i Stockholms län. Det är länskriminalpolisens analytiker som i rapportform redovisar olika antaganden och bedömningar av utvecklingen för vissa brottskategorier och olika brottsliga fenomen. Syftet är också att ge underlag för långsiktiga beslut inom Polismyndigheten i Stockholms län och en mental förberedelse på långsiktiga förändringar i brottsligheten.

Ett grundläggande antagande i hotbildsbedömningen är att den totala brottsvolymen kommer att vara konstant de närmaste åren. Som exempel sägs att personrånen i Stockholms län de senaste tre åren har minskat, men att antalet butiksrån däremot ökat. Förklaringen till minskningen är sannolikt polisens riktade insatser mot personrån.

Bostadsinbrotten fortsätter att minska, liksom bilrelaterade brott. Detta beror troligtvis på förbättrade stöldskydd och förebyggande åtgärder. Ett bilrelaterat brott som ökat är bilrånen; det begicks ca 40 bilrån i Stockholms län under 2002.

Den förväntade utvidgningen av EU med tio nya stater, kommer sannolikt att leda till förändringar i den organiserade gränsöverskridande brottsligheten i länet. Det finns en risk att den nya öppenheten leder till en ökad brottslighet i länet. De brottstyper som förekommer är dessutom allvarliga, med illegal införsel av narkotika och alkohol, illegal handel med människor, organiserad prostitution och människosmuggling.

De bedrägeribrott som ökar och som kan förväntas fortsätta öka är främst olika typer av bedrägerier med kontokort.

- Detta är en av de frågor som jag har bett våra analytiker att titta närmare på. Brottsligheten förändrar sig snabbt även vad gäller bedrägerier, och vi måste vara beredda på att möta nya typer av bedrägerier med ny kompetens för att kunna utreda dem effektivt, säger länspolismästare Carin Götblad.

En fortsatt ökning av ungas bruk av narkotika kommer att ske. Det är dock viktigt att komma ihåg, påpekar analytikerna i rapporten, att en fortsatt stor majoritet av ungdomarna har klart avståndstagande inställning till narkotika.

- Vad gäller narkotikan bland unga gäller det för oss att kunna se var problemen kommer att utveckla sig för att sätta in rätt resurser vid rätt tillfälle. Där spelar naturligtvis samarbete med andra instanser i samhället en stor roll. Vi måste ha dialog med skolan, kommunen, föräldrar och andra och dela med oss av vår kunskap, säger Carin Götblad.

Trots att alkoholkonsumtionen har ökat det senaste decenniet har våldsbrotten generellt inte ökat i länet sedan mitten av 1990-talet. I länet har det sedan år 1990 begåtts i genomsnitt 27 fall av dödligt våld per år. Frågan om våldsbrottens grovhet har också diskuterats mycket, och Polismyndigheten i Stockholms län kommer att granska den frågan närmare framöver.

Text: Stina Wessling, länspolismästarens presstalesman