HQ Bank

HQ AB utnyttjar bemyndigande om att förvärva och överlåta egna aktier

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:09 CEST

Styrelsen för HQ AB beslutade den 3 april 2009, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 3 april 2009, att utnyttja bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv respektive överlåtelse kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris per aktie som ligger inom det vid förvärvs- respektive överlåtelsetillfället registrerade kursintervallet.

Enligt styrelsens beslut skall högst 2.711.448 aktier förvärvas samt skall högst så många aktier överlåtas som vid var tid innehas av bolaget. Bolaget innehar per dagens datum inga egna aktier. För det fall förvärv av egna aktier verkställs fullt ut kommer bolaget att inneha 2.711.448 aktier, motsvarande tio (10) procent av bolagets utgivna aktier.

Förvärv och överlåtelse skall verkställas under tiden från den 3 april 2009 fram till nästa årsstämma. Syftet med förvärv respektive överlåtelser av egna aktier är att uppnå flexibilitet beträffande storleken på det egna kapitalet. Verkställighet av beslutet att förvärva eller överlåta egna aktier är avhängigt marknadsvillkor, gällande regler och bolagets kapitalposition vid varje tidpunkt.

Förvärv av egna aktier förväntas ge bolaget högre vinst per aktie och avkastning på eget kapital.

HQ AB (publ)
För ytterligare information:
Mikael König, VD, 08- 696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.
HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.
HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.
Moderbolaget HQ AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista (HQ).