HQ Bank

HQ: Delårsrapport för tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:25 CET

(AktieTorget: HQ)

Tredje kvartalet
* Finansinspektionen återkallade den 28 augusti samtliga tillstånd för HQ Bank AB. Stockholms tingsrätt beslutade den 30 augusti att försätta HQ Bank i likvidation.
* HQ Bank avyttrades den 2 september till Carnegie för 268 MSEK och resultatet från avyttringen uppgick till -340 MSEK. Carnegie har även rätt att förvärva HQ ABs resterande aktier i andra bolag. För denna rätt övertog Carnegie en låneskuld om 101 MSEK som HQ AB hade till HQ Bank.
* Vid extra bolagsstämma den 28 september valdes ny styrelse och nya revisorer. Stämman valde Leif Ljungholm till ny styrelseordförande. Styrelsens uppgift är framför allt att utreda de händelser och förhållanden som föranledde Finansinspektionen att återkalla samtliga tillstånd för HQ Bank. Styrelsen har utsett Roschier Advokatbyrå att biträda styrelsen i utredningen.
* Resultat efter skatt uppgick till -359 (26) MSEK.
* Resultat efter skatt per aktie uppgick till -12,84 (0,92) SEK.
* Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -26 (-9) MSEK.
* Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter per aktie uppgick till -0,91 (-0,31) SEK.

Händelser efter rapportperiodens utgång
* Lennart Svensson har utsetts till ny VD i HQ AB från och med 1 januari 2011.
* NASDAQ OMX Stockholm AB beslutade den 29 oktober att överlämna den utredning som gjorts beträffande brister i HQ AB:s informationsgivning samt tillämpningen av närståendereglerna i börsens regelverk till börsens disciplinnämnd.
* HQ-aktien avnoterades på egen begäran från NASDAQ OMX Stockholm den 26 november samt upptogs till handel på Aktietorget. Första handelsdag på Aktietorget var den 29 november.

Januari-september
* Resultat efter skatt uppgick till -989 (112) MSEK.
* Resultat efter skatt per aktie uppgick till -35,43 (4,02) SEK.
* Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -43 (-23) MSEK.
* Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter per aktie uppgick till -1,55 (-0,85) SEK.
* Eget kapital uppgick till 53 MSEK per den 30 september 2010, jämfört med MSEK 1 210 per den 31 december 2009, motsvarande 1,91 (43,33) SEK per aktie.