HQ Bank

HQ säljer HQ Bank till Carnegie

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:50 CEST

  • Styrelsen i HQ AB (”HQ”) har beslutat att överlåta samtliga stamaktier i dotterbolaget HQ Bank AB (”HQ Bank”), inklusive optionen att förvärva HQ Fonder Sverige AB, till Carnegie-koncernen.
  • HQ överlåter aktierna i HQ Bank till Carnegie för 268 MSEK.
  • Genom transaktionen kommer HQ att kunna fullfölja sina åtaganden avseende personalens konvertibelprogram.
  • Transaktionen innebär att Carnegie därmed garanterar alla HQ Banks kundåtaganden.
  • Efter transaktionen och en framtida återbetalning av personalens konvertibellån i HQ beräknas HQ:s eget kapital proforma uppgå till cirka 60 MSEK, främst bestående av tillgänglig kassa och korta fordringar.

Bakgrund och motiv till överlåtelsen
Den 28 augusti 2010 återkallade Finansinspektionen samtliga tillstånd för HQ Bank och meddelande att de avsåg att lämna in en ansökan om tvångslikvidation av verksamheten. Beslutet var en följd av de tidigare brister som Finansinspektionen hade funnit, främst kopplade till HQ Banks nu avvecklade tradingverksamhet.

Mot bakgrund av detta har initialt HQ:s styrelse och därefter den för HQ Bank av tingsrätten utsedde likvidatorn, Biörn Riese, sökt en strukturaffär för att säkra fortsatt drift av verksamheten för kunder och medarbetare samt undvika att HQ Bank hamnar på obestånd.

Den idag presenterade överlåtelsen säkerställer den fortsatta driften av verksamheten i HQ Bank.

Carnegies förvärv av HQ Bank har godkänts av Finansinspektionen. 

Transaktionen i korthet och HQ efter transaktionen
HQ överlåter aktierna i HQ Bank, inklusive optionen att förvärva HQ Fonder Sverige AB, till Carnegie för 268 MSEK. Utöver detta erhåller Carnegie en option att förvärva vissa tillgångar från HQ.

Efter transaktionen och en framtida återbetalning av personalens konvertibellån i HQ beräknas HQ:s eget kapital proforma uppgå till cirka 60 MSEK, främst bestående av tillgänglig kassa och korta fordringar.

HQ:s aktieägare kommer att få ytterligare detaljer om transaktionen, dess effekter på HQ:s verksamhet samt framtid i samband med kommande extra bolagsstämma.

Rådgivare
Lenner & Partners och HQ Bank Corporate Finance är finansiella rådgivare och Bergh & Co och Setterwalls Advokatbyrå är legala rådgivare till HQ. 

För ytterligare information:
Presschef Erik Amcoff

HQ Pressjour 070 486 19 20