AFA Försäkring

Hudexponering av diisocyanater

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Diisocyanater som är irriterande för hud, luftvägar och ögon kan framkalla kroniska luftvägsbesvär som astma och bronkit. Roger Lindahl, Umeå universitet får 1 552 500 kronor av AFA Försäkring för att studera exponering för diisocyanater på hud inom motorbranschen.

Tidigare forskning, reglering och förebyggande arbete kring exponering för diisocyanater har nästan uteslutande koncentrerats på luftburen exponering. Men man har påvisat isocyanatastma på arbetsplatser där risken för exponering via luftvägarna är liten, men där det kan förekomma exponering på huden. Det kan gälla vid bland annat bilglasarbete och vid arbete med sprutmålning på bilkarosser trots att man använder skyddsutrustning.

Projektet ska kartlägga exponeringen för diisocyanater på hud med så kallad tape-stripping metodik. Metoden innebär att tape sätts på huden efter exponering. När den avlägsnas följer döda celler från yttersta hud­lagret med tillsammans med föroreningen. Parallellt kommer man även mäta lufthalten av isocyanater.  I projektet kommer man också studera hur effektiv den personliga skyddsutrustningen är.

Studien är uppbyggd kring mätning på ca tio arbetsplatser inom motorbranschen. Den ska ge bättre kunskap och bättre metoder för att bedöma exponering vid val av skyddskläder och tekniska lösningar vid arbete med ämnen som medför risk för hudexponering. Detta ska underlätta det förebyggande arbetet och minska risken för yrkesrelaterad sensibilisering.

FAKTA
Diisocyanater är en grupp kemikalier som används som utgångsmaterial vid framställning av polyuretan (PUR, uretanplast, polyuretanplast). Genom att använda olika utgångsmaterial vid  produktion, härdning av PUR-plast, kan produktens egenskaper variera, vilket gör PUR-plast användbart i många olika applikationer.  Den finns inte bara som mjukt eller hårt skum (madrasser och isolering), och som  hårda solida plaster t.ex i bildelar, utan även i lacker och limmer.

För ytterligare information kontakta:
Roger Lindahl, med.dr, forskare, Kemiska institutionen, Umeå universitet, 090-7865483, roger.lindahl@chem.umu.se

Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se