Humanisterna

Humanisterna kräver ökat skydd för barns religionsfrihet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 11:58 CEST

Yttrande om Barnkonventionen som svensk lag

Humanisterna lämnade i förra veckan in sitt remissvar på betänkandet (SOU 2016:19) Barnkonventionen blir svensk lag. Barnrättighetsutredningen presenterar förslag till hur Barnkonventionen ska göras till lag i Sverige. Humanisterna delar utredningens förslag att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och yttrar sig med utgångspunkt i vårt fokusområde, religionsfrihetsfrågor.

I vårt remissvar välkomnar vi särskilt kartläggningen som gjorts på barn i migrationsprocessen och utredningens slutsats om att barns asylskäl bör tillskrivas större betydelse än det i dag ofta gör. Varje individ ska få sina asylskäl prövade och ges möjligheten att komma till tals. Detta ska givetvis också gälla barn. Det räcker inte med att föräldrar för barns talan utan de ska precis som vuxna ges rimliga chanser att komma till tals och få sina asylskäl prövade i migrationsprocessen.

Humanisterna välkomnar också särskilt förslaget om ett kunskapslyft. När nu barnkonventionen blir lag måste kunskapen om den höjas. Humanisterna ställer här sin kunskap och sina erfarenheter till förfogande. Vad gäller artikel 14 i barnkonventionen, rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet, är Humanisternas erfarenhet att kunskapen om denna rättighet och hur den efterlevs i Sverige mycket låg.

- Det finns tyvärr många barn i Sverige idag som får sin religionsfrihet kränkt. Det handlar om barn som växer upp i sekter och andra isolerande religiösa miljöer men också om barn vars kroppsliga integritet och privatliv åsidosätts. Vi är mycket bättre på att värna vuxnas religionsfrihet. Barns religionsfrihet får hela tiden stå åt sidan, säger Emilia Ericson, vice ordförande i Humanisterna.

När nu barns rättigheter ska stärkas är det viktigt att flytta fram positionerna även inom detta barnrättsområde. Utrymmet för barn att bilda sig en egen uppfattning i livsåskådningsfrågor måste vidgas. För ett samhälle som vill ta barns rättigheter på allvar är det fullständigt orimligt att acceptera att föräldrar ska ha rätt att bestämma vilken livsåskådning deras barn ska ha. Humanisterna ser därför gärna ett samarbete kring dessa frågor framöver. Lagstiftningen måste ta utmaningen kring värnande om barns religionsfrihet på allvar och förtydliga skrivningarna om hur barns religions- och livsåskådningsfrihet ska värnas.

- Vår erfarenhet är att arbete som rör barns rätt till religionsfrihet blir otroligt laddat. Det upplevs ofta som ett känsligt och komplicerat område att ge sig in på. Men om vi människor skulle vända om så fort något blev svårt att närma sig och undersöka så skulle vi knappt ha lämnat grottorna vi en gång levde i. Vi ska ha respekt för att religionsfrihetsfrågor, särskilt när det kommer till barn, är svåra att hantera men just därför behöver vi lägga mer resurser på att närma oss detta område. När nu barnkonventionen blir lag hoppas Humanisterna att barns rätt till religionsfrihet ges den uppmärksamhet den förtjänar och behöver, säger Emilia Ericson.

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.