Humanisterna

Humanisterna om Bjerelds samfundsutredning: En glädjande halvmesyr

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 14:03 CET

Idag kl 12 mottog kulturminister Alice Bah Kuhnke statsvetaren Ulf Bjerelds utredning om Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18).

Utredningen konstaterar:
”Mot bakgrund av utredningens bedömning om nytt motiv till stödet liksom förslaget om en ny definition av begreppet trossamfund kan det finnas skäl för regeringen att utreda förutsättningarna för ett livsåskådningsneutralt stödsystem.”

Förbundet Humanisterna har länge påpekat det orimliga i att öronmärka pengar i statsbudgeten för livsåskådningar med övernaturliga inslag, och därmed diskriminera livsåskådningar som saknar övernaturliga inslag, exempelvis sekulär humanism.

I utredningsbetänkandet fastslås att det som ska omfattas av rätten till statligt stöd är ”sådana verksamheter som anses skyddsvärda enligt bestämmelsen om religionsfrihet i Europakonventionen (artikel 9.1).”

Denna artikel skyddar såväl religiösa som sekulära livsåskådningar. Det är därmed uppenbart att även sekulära gemenskaper med en livsåskådningsverksamhet, så kallade livsåskådningssamfund/livsåskådningssällskap också bör vara stödberättigade.

Utredningen konstaterar vidare att:
”…en bedömning av om en religiös gemenskap uppfyller definitionen av begreppet trossamfund inte främst ska göras utifrån trosinnehållet utan utifrån verksamheten. Med ett sådant perspektiv skulle ett sekulärt livsåskådningssällskap som utövar en verksamhet som innefattar frekventa sammankomster som motsvarar en gudstjänst, bön eller meditation, eller som utövar sekulära ceremonier som liknar religiösa ritualer, kunna likställas med ett trossamfund.”

Utredningens resonemang visar alltså att dessa livsåskådningar är likvärdiga. Humanisterna skulle önskat att utredaren Ulf Bjereld hade haft modet att ta detta ett steg längre, men utredningen undviker att tydligt föreslå en livsåskådningsneutral lagstiftning. Istället skickas frågan tillbaka till regeringen. Regeringen bör nu skyndsamt gå vidare med detta och tillse att vi får en livsåskådningsneutral lagstiftning.

– Det är svårt att värja sig från misstanken att utredningens ordförande Ulf Bjereld har befunnit sig i en jävssituation, då han samtidigt med utredningen är ordförande i socialdemokraternas religiösa organisation Tro och solidaritet, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Ulf Bjereld skriver på DN Debatt (13/3) om utredningen och tar där upp nya demokratikriterier som grund för att vägra trossamfund stöd. Samtidigt förtiger han att det i dagens lagstiftning finns ytterligare ett kriterium för att vägra stöd: att man inte tror på någon övernaturlig makt. Som framgår ovan strider detta mot Europakonventionen.

Från förbundet Humanisternas sida vill vi framhålla att likvärdighetsprincipen för livsåskådningar enkelt kan upprätthållas om den existerande lagen om statligt stöd till trossamfund omformuleras till ”lagen om statligt stöd till tros- och livsåskådningssamfund”.

– Det är glädjande att utredningen tydligt visar att detta är en rimlig väg, men är samtidigt en halvmesyr i det att utredningen inte tydligt föreslår regeringen att gå denna väg. Detta är förvånande, då utredningen i sina andra delar drar slutsatser av sin egen argumentation och kommer med rekommendationer, säger Christer Sturmark.

– Så länge det finns en politisk majoritet för fortsatta ekonomiska stöd till trossamfund är ett minimikrav att sekulära livsåskådningssamfund inte diskrimineras. Vi välkomnar skärpta krav på att stödberättigade samfund lever upp till grundläggande värderingar om demokrati, jämställdhet och ickediskriminering. Men då kan man inte ha en lag som i sig själv diskriminerar livsåskådningar som ser världen som styrd av naturliga snarare än övernaturliga krafter, men i övrigt uppfyller de grundläggande kraven. Jag utgår från att kulturminister Alice Bah Kuhnke kommer att verka för en livsåskådningsneutral lagstiftning utifrån utredningens underlag, avslutar Christer Sturmark.

För ytterligare information:

Christer Sturmark – förbundsordförande
0708-380 480, christer.sturmark@humanisterna.se
Ulf Gustafsson – förbundssekreterare
076-305 06 02, ulf.gustafsson@humanisterna.se

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.