Länsstyrelsen i Kronobergs län

Hur använder Kronoberg all energi?

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:39 CEST

Nu finns en ny Energibalans för Kronobergs län. Energibalansen är en kartläggning som visar energiflödena i länet och besvarar bland annat frågor som: Vilken och hur mycket energi förbrukas i regionen? Var används den? Hur mycket el och fjärrvärme produceras regionalt? Hur mycket el tillförs utifrån? Hur mycket bensin och diesel används? Hur stora blir koldioxidutsläppen? Energibalansen har tagits fram av Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Energibalansen visar hur energiläget i regionen har utvecklats sedan 1990. Den ger en ögonblicksbild för år 2013, vilket är det år som balansen baseras på, då det är den senaste kända statistiken som publiceras med två års fördröjning. Energibalansen visar att Kronoberg till största del importerar el och att produktionen i länet i huvudsak kommer från vattenkraft i Markaryds kommun och el från kraftvärmeproduktion i Växjö och Ljungby. En mindre del kommer från installerad vindkraft och mycket lite från solenergi.

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg arbetar för en energiomställning i samhället, vilket innebär en effektivare energianvändning samt minskade växthusgasutsläpp. För att följa upp de regionala klimatmålen behöver utvecklingen inom området följas kontinuerligt.

– Energibalansen bekräftar mycket av det vi redan vet. Vi vet att vi har mycket kvar att göra när det gäller exempelvis transportsektorn. Men det är också mycket glädjande att se de goda exempel i regionen som bidrar till att målen kan nås! Ett exempel är samrötningsanläggningen i Alvesta som framöver kommer att nära fördubbla biogasproduktionen i regionen och därigenom kan målet om produktion av förnyelsebara fordonsbränslen nås. Genom samhandling mellan aktörer som finns och agerar inom samhällets alla delar, såväl privata som offentliga, kan vi stödja flera goda exempel som bidrar till hållbar samhällsutveckling, säger Robert Olesen, Region Kronobergs vice ordförande regionstyrelsen

– För att nå merparten av våra klimat- och miljömål är det nödvändigt att rätt förutsättningar kommer till stånd genom beslut fattade på nationell och internationell nivå. Aktörer på regional och lokal nivå har dock stora möjligheter att påverka att förändring sker i riktning mot målen.För att kanalisera arbetet har en ny regional plattform för miljö- och klimatfrågor i länet, Green Act, bildats. Syftet med Green Act är just att verka för att öka farten i åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen med fokus på samhandling mellan länets aktörer, säger Kristina Alsér, Landshövding Kronobergs län

Energibalans 2015 finns länkad på Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats.

Kontakt:
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Ida Andreasson, samordnare miljömål, 010-223 74 78

Region Kronoberg, Robert Olesen (S) 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, 0767-20 76 15

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se