Europaparlamentet

Hur förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar i EU?

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:46 CET

I EU är 14 miljoner barn övervikiga. Inom vissa av medlemsländerna är hälften av den vuxna befolkningen överviktig och mellan 20 och 30 procent av de vuxna riskerar att drabbas av fetma. Parlamentet har som ett inlägg i debatten antagit ett initiativbetänkande om kommissionens grönbok om övervikt, fetma och kroniska sjukdomar och förespråkar insatser på EU-nivå.


"Främja goda kostvanor och motion: en europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar” heter den grönbok som kommissionen presenterade i december 2005. Det samråd som följt talar enligt kommissionen för insatser från EU:s sida på ett flertal av gemenskapens politikområden.

Parlamentet stöder i Frédérique RIES (ALDE, BE) initiativbetänkande kommissionens strävanden och kräver att åtaganden till förmån för en sund kost och motion samt mot fetma och kostrelaterade sjukdomar från och med nu ska betraktas som en politisk prioritering i EU och medlemsstaterna. Exempelvis uppmanas kommissionen att konsekvensbedöma olika förslag till politik för att fastställa hur de påverkar målen i fråga om folkhälsa, fetma och kostvanor, framför allt i samband med den gemensamma jordbrukspolitiken, forskningsprogrammen, energipolitiken samt politiken för reklam och livsmedel. Parlamentet väntar sig att kommissionen inom kort lägger fram en vitbok med förslag till konkreta åtgärder för att antalet personer med övervikt och fetma skall börja minska senast 2015.

Skräpmatsreklam riktad till barn
Europaparlamentet kritiserar frekvensen och intensiteten i TV‑reklamkampanjer för livsmedel som endast riktar sig till barn. Parlamentet anser att problemet bör hanteras på EU-nivå genom översynen av direktivet Television utan gränser och hänvisar till sitt förslag om en uppförandekod avseende barnprogram som innehåller eller som avbryts av reklam, sponsring eller av någon slags marknadsföring för ohälsosamma eller olämpliga livsmedel eller drycker, exempelvis de som innehåller rikligt med fett, socker och salt och alkoholhaltiga drycker. Om självreglering visar sig otillräckligt uppmanar ledamöterna med kraft kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag.

Vikten av god kostupplysning
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna att kostupplysning och hälsofostran från en mycket tidig ålder spelar en nyckelroll vid förebyggandet av övervikt och fetma och understryker skolans roll. Samtidigt varnar ledamöterna för övernitiskhet i kampanjen för att bekämpa fetma, eftersom risk finns att man då bidrar till andra ätstörningar, som anorexi och bulimi.

De europeiska läskedryckstillverkarna uppmanas att snarast genomföra sina åtaganden från december 2005 inom ramen för företagens uppförandekod och bl.a. begränsa den kommersiella verksamheten i grundskolorna.

Aktioner på EU-nivå
Utöver en vitbok med konkreta åtgärder, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att föreslå en politik och en lagstiftningsram som ger tillgång till de bästa näringskällorna och andra nyttiga beståndsdelar i livsmedel.
Ledamöterna förespråkar att strukturfonderna ska användas för infrastrukturinvesteringar i socioekonomiskt missgynnade områden för att underlätta motion och säker transport, såsom cykelbanor, och uppmuntrar till lek utomhus i en trygg miljö. Även medlemsstaterna bör verka för detta.

Kommissionen och rådet uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder vid översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2008, för att se till att näringsvärdet i frukt och grönsaker betraktas som ett viktigt kriterium. En reform av den gemensamma organisationen av marknaderna för frukt och grönsaker efterlyses också i syfte att främja konsumtion av livsmedel som är bra för hälsan.

Debatt
Anna HEDH (PSE, SE) uttalade sig i egenskap av föredragande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon sade att hon önskat att man arbetat mer med betänkandet ur ett mer jämställt perspektiv.

- Jag tycker att det är viktigt att parlamentet ger kommissionen i uppgift att vidareutveckla sin könsbaserade strategi när det gäller fetma och övervikt, diet och motion – särskilt när det gäller insamlande av uppgifter och spridning av de bästa metoderna.. Kvinnors övervikt bör undersökas mer noggrant, i synnerhet när vi vet att det råder diskriminering inom vårdsystemet.

Hélène GOUDIN, för IND/DEM, SE ifrågasatte om övervikt och fetma verkligen är ett problem som ska behandlas på EU-nivå. Personligen tyckte hon inte det.

- I punkt 46 i betänkandet uttrycks oro över den minskande konsumtionen av frukt och grönsaker i EU, detta till följd av höga priser på dessa produkter. Detta i sig är en tankeställare om man ser på de enorma subsidier som EU:s lantbrukare får genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Blir nästa steg att kräva en ökning av jordbruksstödet? Övervikt och därmed relaterade sjukdomar är en fråga för varje medlemsstat att ta itu med utifrån varje lands särskilda förutsättningar. Låt oss i stället ägna oss åt de frågor som är lämpade för detta forum, sade hon.

Statistik
Antalet personer som lider av fetma har ökat på ett spektakulärt sätt de senaste 30 åren inom EU. Siffror från 2005 visar att i EU 25 är 14 miljoner barn överviktiga och av dessa lider 3 miljoner av fetma. Det betyder att nästan vart fjärde barn i EU berörs av problemen. 10–20 procent av barnen i Nordeuropa är överviktiga medan andelen i Sydeuropa, Förenade kungariket och Irland är 20–35 procent. Bland de vuxna betraktas nästan 27 procent av männen och 38 procent av kvinnorna som överviktiga eller feta.


Föredragande: Frédérique RIES (ALDE, BE)Betänkande: A6-0450/2006Beslutsförfarande: InitiativbetänkandeDebatt: 31.1.2007Omröstning: 1.2.2007

Ref.: 20070130IPR02601
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & Information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)

André RICHE
Press Room Unit
E-postadress : envi-press@europarl.europa.eu
Mobilnummer : GSM: +32 498 98 35 85)