Konsumentverket

Hur kan Skandia Livs pensionssparare få kompensation? KO synar alla vägar för drabbade livsparare

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:00 CEST

KO, Karin Lindell, är mycket kritisk till hur Skandia behandlat sina pensionssparare. Att söka utkräva ansvar är viktigt, men det är inte säkert att en grupptalan är bästa vägen, anser hon. KO har därför anlitat en expert, advokaten Stefan Lindskog, för att göra en grundlig utredning. Målet är att se hur samtliga pensionssparares intressen ska kunna tillvaratas.

Advokaten Stefan Lindskog, Wistrands advokatbyrå, har KO:s uppdrag att i försäkringsspararnas intresse grundligt genomlysa det rättsliga ansvar som kan utkrävas av Skandia/Skandia Liv – och se vilka olika vägar som finns för att göra detta. Skandias egen utredning har aviserats till slutet av november. KO:s expertutredning beräknas vara klar vid mitten av december.

- Min strävan är att hitta en lösning för samtliga berörda pensionssparare i Skandia Liv. Företaget uppger att det rör sig om 1,2 miljoner sparare. En grupptalan skulle sannolikt bara gynna dem som aktivt anmäler sig. Det vore inte rimligt att många av spararna hamnar utanför, säger KO, Karin Lindell.

Konsumentombudsmannen anser att lagens regler för grupptalan blev olyckligt utformade, något som KO också påpekade i sitt remissvar då lagen var under utformning. Att den enskilde konsumenten aktivt måste anmäla sig för att omfattas av en grupptalan i domstol gör hela proceduren administrativt tungrodd och dessutom dyr. KO hade önskat det omvända - att alla berörda omfattas, om de inte aktivt invänder mot detta.

Oavsett om någon annan aktör nu går med en grupptalan till domstol för Skandia Livs pensionssparare kommer KO att fullfölja sin utredning.

- Jag vill få fram generella svar. En mycket viktig fråga gäller vilka avtal som ömsesidiga försäkringsbolag får ingå med tanke på sina pensionssparare. Jag behöver klarlägganden som också skulle kunna användas i andra framtida fall, säger Karin Lindell.

Kontaktpersoner
Eva Lindberg, tel (endast media) 08- 429 07 24