Expertrådet Miljökompetens AB

Hur påverkas ofödda barn av kemikalier och kan miljötester på fisk ersättas?

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 06:46 CEST

Kemikaliepåverkan på foster och miljötester på fiskar. Det är två exempel på ämnen som tas upp idag på ESTIV2008, den internationella kongressen om framtidens kemikalietester, som just nu pågår i Stockholm.

Dagens djurtester för att bedöma hur kemikalier påverkar foster ger tveksamma svar - framtidens stamcellsmodeller kan öka säkerheten
Dagens djurtester för att bedöma om kemikalier påverkar vår förmåga att få barn och hur foster påverkas, är tidsödande och många experter anser att de är otillförlitliga. För att öka säkerheten eftersträvas nya modeller som är baserade på humana celler eller vävnad. I en av de mest lovande nya modellerna används humana embryonala stamceller som kan utvecklas till olika celltyper som t.ex. nerv-, hjärt- och muskelceller. Dr. Martina Klemm, Proteosys, Germany beskriver hur dessa cellmodeller kan användas tillsammans med avancerade analysteknik.

Nya metoder brådskar - ca 80% av de uppskattningsvis 6-12 miljoner försöksdjur som kommer att användas för att testa kemikalier på grund av krav i REACH, EU:s nya kemikalielagstiftning, kommer att användas i reproduktionsstudier och fosterskadetester.

14.00 - 14.30 Martina Klemm
Embryonic Stem Cell models for developmental in vitro toxicology

Nya metoder för att bedöma miljörisker
Användningen av fisk för testning av bl.a. miljögifter har ökat kraftigt de senaste åren. Fisken är nu den djurart som används mest inom regulatorisk testning.

I och med införandet av EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, förväntas antalet tester på fiskar öka ytterligare.

På många håll världen över utvecklas nu nya testmetoder baserade på cellinjer från olika fiskarter som i allt större utsträckning används som testmodeller istället för levande fiskar. I de nya metoderna använder man de senaste biotekniska metoderna som att studera vilka olika gener som är aktiva före och efter cellerna har utsatts för miljögifter. Även datamodeller används i allt större utsträckning för att förutsäga effekter på fisk och andra vattenlevande organismer. Kominationen av de nya teknikerna ger snabbare och mer tillförlitliga resultat.

Dr Kristin Schrimer, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology kommer att vid ESTIV2008 ge en översikt över den utveckling som sker inom detta snabbt expanderande område samt ge exempel från sin egen forskning.

16.30 - 17.00 Kristin Schirmer
In vitro models for aquatic ecotoxicology

Bisfenol - kan farligt ämne i nappflaskor vara farligt även för ofödda barn?Bisfenol A är en av världens mest använda kemikalier. Eftersom ämnet används i plast till matförpackningar kan det via mat och dryck tas upp i kroppen. Det är t.ex. mycket vanligt i nappflaskor. Nyligen visade en stor amerikansk undersökning att människor med höga halter av ämnet bisfenol A i urinen i högre grad drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Myndigheterna runt om i världen är oense om hur skadligt bisfenol A är och om dagen gränsvärden är tillräckliga låga för att skydda oss människor. Inte minst rör diskussionerna hur farligt ämnet är för små barn, och i vilka doser barnen får i sig från nappflaskor.

Nya studier har visat att ämnet också passerar placentan och når det ofödda fostret samt att höga halter förekommer i placentan och fostervattnet.

På ESTIV2008 presenterar en Spansk-mexikansk forskargrupp resultat från studier på celler, som visar att Bisfenol A kan påverka den humana äggcellen redan under fosterstadiet.

Forskningen presenteras som en poster: Meiotic recombination is increased in in vitro human fetal oocytes by Bisphenol, Brieño-Enríquez MA m.fl.

Mer på programmet vid ESTIV2008 under
TORSDAG 25 september 2008

Användning av stamceller för att förebygga fosterskador orsakade av kemikalier, kl 14-16
De sex forskare som föreläser använder stamceller för att forska om olika aspekter av reproduktion och fosterutveckling.

Cellmodeller för skador på organismer på land och i vatten, kl 16.30-18
Fem forskare berättar om sin forskning och utveckling av cellmodeller för att studera påverkan på miljön och på vattenlevande arter.

Officiellt öppnande av kongressen kl 19, med invigningstal av forskningsminister Lars Leijonborg.

Föreläsning av Professor Erik Walum kl 19.30. Erik Walum mottar på lördagskvällen Björn Ekwalls minnespris.

Hela programmet och mer information finns på www.estiv2008.org och på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet

Intresserad av att delta och lyssna på föredragen och/eller intervjua forskare?

Kontakta kongressens presskontakt:
Karin Gabrielson Morton, 070-191 10 47
karin@estiv2008.org

ESTIV2008 ären internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. Närmare 300 forskare från hela världen deltar i kongressen. De kommerfrämst från universitet och från företag inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Även svenska och utländska myndigheter finns representerade. Forskningsminister Lars Leijonborg inviger kongressen på torsdagskvällen.

Kongressen hålls på Djurönäsets konferenscentrum, Värmdö, den 25-28 september.

ESTIV2008 är den 15de kongressen om in vitro-toxikologi, och arrangeras av ESTIV (European Society of Toxicology In Vitro), SSCT (Scandinavian Society for Cell Toxicology)och Expertrådet AB.