Statistiska centralbyrån, SCB

Hushåll i småhus betalar mer

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:33 CET

Bostads- och hyresundersökning (BHU) 2002 - Boendeutgifter för hushåll i flerbostadshus och småhus

En jämförelse visar stora skillnader i boendeutgift mellan småhus respektive hyres- och bostadsrätt. I småhusen är boendeutgiften i genomsnitt 65 400 kronor medan den är 50 500 kronor i hyresrätt och 48 400 kronor i bostadsrätt. Att hushållen i småhus betalar mer förklaras bland annat av att småhusen i snitt är större än både hyres- och bostadsrättslägenheter.

Vem betalar mest?
Den grupp som har störst boendeutgift är makar med 2 barn i småhus. Dessa betalar i genomsnitt 86 500 kronor för sitt boende. Ensamstående pensionärer i småhus och bostadsrätt är de grupper som betalar minst för boendet i kronor räknat nämligen 34 200 respektive 38 600 kronor.
Dessa skillnader kan till stor del förklaras av att pensionärer har bott längre i sina bostäder och därför hunnit betala tillbaka eventuella lån. Makar med barn har däremot bott i sin bostad kortare tid och har därför relativt stora lån och därmed stora ränteutgifter att betala.
Om man i stället ser till den andel av den disponibla inkomsten som går åt till att betala boendet är det ensamstående pensionärer i hyresrätt som betalar mest. Dessa betalar i genomsnitt 40 procent. Minst andel, 14 procent, betalar makar utan barn som har ytterligare någon vuxen i hushållet boende i småhus. Denna grupp har också mest pengar över efter att boendet betalats, 235 000 kronor per konsumtionsenhet av hushållets disponibla inkomst. Den grupp som har minst kvar i kronor räknat är makar med 3 eller fler barn som bor i hyresrätt. De har i genomsnitt 62 800 kronor per konsumtionsenhet kvar efter att boendet är betalat.

Skuldsättningen har ökat
Det genomsnittliga skuldbeloppet i småhus har ökat med 21 procent eller 69 000 kronor från år 2000 och är år 2002 i genomsnitt 400 000 kronor. Av ökningen kan 42 000 kronor tillskrivas de hushåll som förvärvat sina hus under åren 2000-2001.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistisk meddelande som finns på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Programmet för Boendestatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 22

Förfrågningar
Frida Högberg
Tfn 019-17 65 84
Epost frida.hogberg@scb.se

Göran Björk
Tfn 019-17 65 56
Epost goran.bjork@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.