Fondbolagens förening

Hushållen fondsparade via fondförsäkring

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:21 CEST

Fondförmögenheten uppgick till 1 719 miljarder vid utgången av juni månad, vilket är det högsta någonsin. Ökningen under 2007 uppgick till 116 miljarder, främst som en följd av värdeökning. Nettosparandet under första halvåret 2007 uppgick till 15 miljarder kronor, vilket är lägre jämfört med motsvarande perioder tidigare år under 2000-talet. Minskningen berodde främst på ökat nettouttag från hushållens direktsparande medan nettosparandet via fondförsäkring var högt.

Fondbolagens Förenings månadsstatistik har tidigare för varje månad visat det totala fondsparandet. Nu kan vi även med hjälp av kvartalsstatistikens uppdelning visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier av sparare. Den nya statistiken visar att det positiva nettosparandet i aktiefonder kom via hushållens sparande i fondförsäkring och företagens sparande medan hushållen tog ut ur aktiefonder för sitt direktsparande. Det höga nettosparandet i hedgefonder (övriga fonder) kom främst från företag men även via hushållens sparande i fondförsäkring och direktsparande.

Nettosparandet under första halvåret 2007 uppgick till 15 miljarder kronor, vilket är lägre jämfört med motsvarande perioder tidigare år under 2000-talet, även med hänsyn till att det inte varit någon insättning i år till premiepensionen. De årliga avsättningarna till premiepensionen har flyttats från januari till december. Hushållen tog ut (netto) 20 miljarder från sitt direktsparande under första halvåret, främst från aktiefonder och räntefonder, medan nettosparandet via fondförsäkring uppgick till 21 miljarder. Företagens fondsparande uppgick till 12 miljarder under första halvåret.

Under andra kvartalet fortsatte hushållens sparande via fondförsäkring att ligga på en hög nivå, 10,3 miljarder jämfört med 10,5 miljarder föregående kvartal. Företagen ökade sitt nettosparande kraftigt under andra kvartalet. Under första kvartalet kom nettouttagen från hushållens direktsparande främst från räntefonder medan nettouttagen under andra kvartalet till störst del orsakades av hushållens uttag ur aktiefonder.

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet 2007 uppgick till 12 miljarder kronor. Företagen samt hushållens sparande via fondförsäkring stod för största delen av nettosparandet, 11 respektive 10,3 miljarder kronor. Företagen valde främst aktiefonder och hedgefonder. Nettosparandet via fondförsäkring gick till aktiefonder, blandfonder, hedgefonder och fond-i-fonder. Hushållen fortsatte att ta ut från direktsparandet, -8,9 miljarder, varav största delen togs ut från aktiefonder.

Fondförmögenheten uppgick vid halvårsskiftet till 1 719 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 80 miljarder under andra kvartalet. Ökningen bestod till störst del av värdeökning, 68 mdkr, men även av ett positivt nettosparande, 12 mdkr.

Till statistiken: http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Statistik/FondsparandeEfterKategori.aspx

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens Förening, tel. 08-506 988 00 eller 0709-503 860
För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens Förening, tel. 08-509 988 03 eller 0733-12 55 77.

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, AMF Pension Fondförvaltning, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco Fonder, BlackRock Merrill Lynch Investment Managers, Carlson Fonder, Carnegie Fond, Catella Fondförvaltning, Danske Capital Sverige, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity Investments International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam Fond, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, HQ Fonder, JPMorgan Asset Management (Nordic), Kaupthing Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Swedbank Robur, Öhman Fonder


Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar alla investeringsfonder som marknadsförs och säljs i Sverige av medlemmar i Fondbolagens Förening oavsett var fonderna är registrerade. För PPM ingår även fonder från fondbolag som inte är medlemmar. Uppgifterna redovisar utvecklingen per kvartal, nettosparandet redovisas exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och (spar)kategori.

För mer information om undersökningen se Fondsparande och fondförmögenhet efter kategori