Statistiska centralbyrån, SCB

Hushållen sparar, men via tjänstepensionen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 10:10 CEST

Finansräkenskaperna andra kvartalet 2003:

Hushållen sparar, men via tjänstepensionen

Den största delen av hushållens sparande, 21 miljarder kronor, sker i kollektivt försäkringssparande, tjänstepensioner. Detta innebär att hushållens sparande inte sker genom ett aktivt val och med hänsyn tagen till detta får hushållen ett negativt nettosparande.

Hushållens finansiella sparande under andra kvartalet 2003 uppgick till knappt 10 miljarder kronor, vilket är förhållandevis lågt jämfört med sparandet under kvartal 1 som uppgick till 16 miljarder. Den största delen av hushållens sparande, 21 miljarder, sker via kollektivt försäkringssparande. Detta innefattar de avsättningar som arbetsgivarna gör för de anställdas pensioner. Således sparar inte hushållen genom ett aktivt val att spara, istället sker det utan hushållens direkta medverkan. Med hänsyn tagen till att det kollektiva försäkringssparandet inte är ett aktivt val från hushållens sida får hushållen ett negativt ”aktivt” nettosparande på ungefär 11 miljarder. Detta mönster går igen för de tre senaste kvartalen, se figuren nedan.

Ökad förmögenhet för hushållen
De svenska hushållens finansiella förmögenhet ökade under kvartalet med över 100 miljarder kronor från 1 942 miljarder till 2 048 miljarder. Ökningen består framförallt i stigande värden på aktier och fondandelar samt bostadsrätter.

De totala finansiella tillgångarna uppgick vid kvartalets slut till 3 477 miljarder kronor och bestod den sista juni 2003 till största delen av försäkringssparande där det individuella försäkringssparandet uppgick till 905 miljarder och det kollektiva till 545 miljarder. Då aktiekurserna generellt steg under kvartalet bidrog detta till att hushållen ökade sin förmögenhet. En stigande aktiemarknad påverkade såväl direkta aktieinnehav som försäkringssparande samt sparande i aktie- och blandfonder. Till detta kom en ökning av värdet på bostadsrätter med 5 procent sett på riksnivå och resultatet är en total finansiell förmögenhetsökning på dryga 100 miljarder.

Staten amorterar
Statens finansiella sparande var negativt under det första kvartalet men svängde under det andra kvartalet 2003 och landade på 28 miljarder kronor. Under föregående kvartal låg sparandet på minus drygt 18 miljarder och under andra kvartalet 2002 uppgick sparandet till knappt 6 miljarder kronor. Under andra kvartalet 2003 förföll många korta papper till betalning och staten nettoamorterade således sina skulder till ett värde av 19 miljarder. Detta kan jämföras med nettoemissionen av statsskuldväxlar om 49 miljarder föregående kvartal. Totalt sett minskade statens skulder med nästan 26 miljarder till 1 565 miljarder under andra kvartalet.

Mer information:
* Statistiska meddelanden (FM 17 SM 0304) En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se. I samband med denna publicering är även årsserien av Finansräkenskaperna uppdaterad.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-01-14 10.00.