Statistiska centralbyrån, SCB

Hushållens ekonomi 2009: Hushållens ekonomi allt bättre

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:55 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301553.aspx

Hushållens ekonomiska standard fortsätter att öka. Samtidigt ökar också inkomstskillnaderna mellan de som förvärvsarbetar och de som inte gör det.


Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år sedan 1995. År 2009 ökade medianvärdet preliminärt med 2,3 procent, räknat i fasta priser. Under 2000-talet har ökningen varit 35 procent.

De allra flesta befolkningsgrupper har fått högre ekonomisk standard under 2000-talet, men ökningen har varit större för vissa grupper. Till exempel så har sammanboende med barn haft en större ökning än ensamstående med barn, 40 procent mot 25 procent.

Den ekonomiska standarden har också ökat betydligt mer i de övre inkomstskikten. Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster hade en inkomstökning på 47 procent mellan 1999 och 2009. Det kan jämföras med en ökning på 17 procent för den tiondel av befolkningen med lägst inkomster.

Inkomstskillnaderna har ökat

Inkomstskillnaderna har ökat också mellan de personer som förvärvsarbetar och de som inte gör det. Under 2000-talet har standardökningen varit 37 procent för de förvärvsarbetande och 12 procent för dem som inte förvärvsarbetar.

År 1999 hade de som inte förvärvsarbetade, till exempel studerande, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, en ekonomisk standard som motsvarade nästan 75 procent av vad de förvärvsarbetande hade. År 2006 hade andelen sjunkit till 69 procent. Under 2007–2009 infördes skattelättnader för de förvärvsarbetande vilket har bidragit till att avståndet har fortsatt att öka. År 2009 hade de som inte förvärvsarbetade en ekonomisk standard som motsvarade 61 procent av standarden för de förvärvsarbetande.

Andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under 2000-talet. Från 8,4 procent 1999 till 13,6 procent 2009. Andelen är högst bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn.

Definitioner och förklaringar
Preliminär version

Samtliga uppgifter för inkomståret 2009 är preliminära. De slutliga uppgifterna kommer att publiceras i mars 2011.

Ekonomisk standard
är den disponibla inkomsten justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda. Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar. Låg ekonomisk standard innebär lägre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.