Statistiska centralbyrån, SCB

Hushållens förmögenhet växer trots negativt sparande

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:37 CEST

Hushållens finansiella sparande uppgick till -34 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2005. Detta är lägre än under motsvarande kvartal 2004 då det uppgick till -16 miljarder. Det finansiella sparandet för helåret 2005 är -15 miljarder, vilket är lägre än för helåret 2004 då det uppgick till 13 miljarder. Negativt sparande under ett år är ovanligt och har inte skett förut under perioden 1996 till 2004. Trots detta har hushållens nettoförmögenhet stigit i värde under 2005 till följd av stigande priser på aktier, fondandelar och bostadsrättsandelar.


Hushållens finansiella tillgångar
Hushållens totala finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet 2005/2006 till 4 218 miljarder kronor, att jämföra med 4 069 miljarder vid slutet av tredje kvartalet och 3 709 miljarder vid årsskiftet 2004/2005. Hushållens inlåning i bank sjönk under fjärde kvartalet 2005 med 16 miljarder, vilket kan jämföras med samma period 2004 då inlåningen sjönk med 22 miljarder. Hushållens inlåning i bank har dock ökat med 50 miljarder under helåret 2005, detta är relativt mycket jämfört med tidigare perioder och kan jämföras med en ökning på 11 miljarder för helåret 2004. Incitamenten att investera i räntebärande värdepapper och andra ränterelaterade tillgångsslag minskar i förhållande till att hålla lägre avkastande men mer likvida tillgångar, som inlåning i bank, då räntenivåerna i ekonomin sjunker.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163875.asp

Hushållens totala försäkringssparande för fjärde kvartalet 2005 var 17 miljarder. Försäkringssparandet fördelar sig på 7 miljarder i individuella livförsäkringar och 11 miljarder i kollektiva försäkringar. Detta kan jämföras med 10 miljarder i individuella livförsäkringar och 11 miljarder i kollektiva försäkringar under motsvarande period 2004.

Hushållen fortsätter låna i bostadsinstitut
Hushållens totala skulder uppgick vid årsskiftet till 1 800 miljarder, vilket kan jämföras med 1 748 miljarder vid slutet av tredje kvartalet och 1 622 miljarder vid slutet av 2004. Den största delen av skuldökningen består av lån i bostadsinstitut. Hushållens lån i bostadsinstitut ökade under fjärde kvartalet med 42 miljarder, detta kan jämföras med 38 miljarder för tredje kvartalet och 32 miljarder för motsvarande period 2004. Hushållens totala skulder till bostadsinstitut uppgick vid slutet av fjärde kvartalet till 1 111 miljarder, att jämföra med 1 061 miljarder vid slutet av tredje kvartalet 2005 och 973 miljarder vid samma period 2004. Hushållens lån i banker ökade med 8 miljarder under fjärde kvartalet, en siffra som kan jämföras med 6 miljarder för tredje kvartalet och 7 miljarder för motsvarande period 2004.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden FM17SM0601

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-06-29 9.30.Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Nationalräkenskaperna
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Julie Bonde
Tfn 08-506 945 39
E-post julie.bonde@scb.se
Alexander Kamoun
Tfn 08-506 945 28
E-post alexander.kamoun@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.