Swedbank

Hushållens husköpkraft stabiliserades på god nivå under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 09:20 CET

Boindex steg marginellt till 152,4
Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för tredje kvartalet 2003.
Boindex mäter husköpkraften, d v s hur väl hushållen har råd med sina
husköp. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av sina
arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger
100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt
boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre.

Boindex för Sverige som helhet steg marginellt till 152,4 tredje
kvartalet i år jämfört med uppreviderade 152,3 (151,5) andra kvartalet.
Priset för medianvillan steg till 950 000 kronor, vilket fortfarande är
något lägre än första kvartalets toppnivå. Lägre räntor och stigande
förvärvsinkomster kunde dock stabilisera husköpkraften på en god nivå.

Huspriserna har fortsatt uppåt
Storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg har sällskap av
Helsingborg och Uppsala under 100-strecket. Här har hushållen inte råd
med sina husköp enligt vår defintion. Huspriserna har fortsatt att
stiga, framför allt i Malmö och Göteborg, där rekord-priser noterades.
Ränteläget är nu det lägsta i Boindex historia och detta skapar en
fortsatt god efterfrågan på bostäder. Framöver utgör dock en svagare
arbetsmarknad ett hot.

Storstäderna behöver ta itu med den svaga husköpkraften
I en analys om bostadsmarknaden, som ekonomiska sekretariatet publicerar
idag, konstateras att valet av bostadsort och husprisernas utveckling
har stark inverkan på hushållens egna ekonomi - inte minst unga familjer
som skall in på bostadsmarknaden. Trots olika tillväxt i kommunernas
lönesummor har disponibelinkomsten per capita utvecklats likartat över
landet. Däremot skiljer sig husköpkraften åt via olikheterna i
huspriser.

- Den svaga husköpkraften i storstäderna riskerar att hämma tillväxten
där, säger Cecilia Hermansson, ansvarig för Boindex. Det blir därmed
allt viktigare att utveckla bostadsmarknaden så att utbudet kan följa
med när efterfrågan på bostäder stärks.

Starkast husköpkraft återfinns i Örnsköldsvik, Piteå, Skellefteå,
Karlskoga och Västervik. Här har priserna på bostäder stigit mer
beskedligt än i riket som helhet, samtidigt som inkomsterna utvecklats
väl.

Om frågor, vänligen kontakta
Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se

Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet: www.foreningssparbanken.se (Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex)