Konjunkturinstitutet

Hushållens inköpsplaner: Maj 2004

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:35 CEST

I maj blev de svenska hushållens syn på det ekonomiska läget återigen något dystrare. Förtroendeindikatorn, CCI, föll tillbaka till 4,9 jämfört med 9,1 i april. Under årets fem första månader har CCI pendlat mellan värden runt 5 respektive 9 varannan månad. Än så länge visar inte CCI att hushållens förväntningar har någon klar tendens till förändring sedan årets början.
Även mikro- och makroindex, som avser att spegla synen på den egna respektive den svenska ekonomin, föll i maj jämfört med april. Båda indexen har dessutom pendlat med ett liknande sågtandsmönster som CCI har haft under årets fem första månader. Synen på arbetsmarknadsläget har sakta ljusnat sedan mars, men fortfarande tror 52,9 procent att arbetslösheten ska öka framöver. Samtidigt ökade inflationsförväntningarna på 12 månaders sikt med 0,5 procentenheter från april, till 2,2 procent i maj. Nettotalet för om det är lämpligt att köpa kapitalvaror just nu, föll jämfört med april men ligger fortfarande på en hög nivå. Däremot steg nettotalet för hushållens avsikter att köpa kapitalvaror de närmaste 12 månaderna jämfört med förra mätningen.

Om undersökningen
Uppgifterna har insamlats genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt nettourval om 1 500 individer under perioden 1–19 maj. Resultaten från 1993 till 2001 är Konjunkturinstitutets bearbetning av äldre resultat för att öka jämförbarheten med de senaste resultaten. En kortfattad metodbeskrivning finns under www.konj.se. Där finns också alla resultat från och med 1996, även fördelade på kön, samt nettotalen som visas i figurerna.
Nettotal visar andelen hushåll som svarar bättre minus andelen som svarar sämre för de olika frågorna. Exempel: om 40% av hushållen uppger att den egna ekonomiska situationen just nu är bättre och 10% att den är sämre (50% uppger att den är oförändrad) så blir nettotalet 30 (40-10=30).
CCI beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.
Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste 12 månaderna.
Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste 12 månaderna.


Kontaktpersoner: Klas-Göran Warginger, tel: 08–453 59 51, Jesper Hansson, tel: 08–453 59 48, ansvariga för Hushållens inköpsplaner, eller Anna Maria Ström-Böök, presskontakt tel: 08–453 59 09.
Nästa ”Hushållens inköpsplaner” publiceras den 30 juni 2004 kl 09:30.