Konjunkturinstitutet

Hushållens inköpsplaner. Oktober 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:36 CET

Efter ett halvår med stigande optimism blev de svenska hushållens syn på det ekonomiska läget något mörkare i oktober. Optimismen minskade både avseende den svenska ekonomins utveckling och den egna ekonomiska situationen. I Konjunkturinstitutets oktobermätning föll förtroendeindikatorn CCI till 5,5, jämfört med 13,1 i september. Inflationsförväntningarna på 12 månaders sikt föll med 0,4 procentenheter till 1,8 procent.

Hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen har blivit försiktigare. Uppgången i både mikro- och makroindex, som pågått sedan april, bröts under oktober. Nettotalen för svaren på i stort sett samtliga frågor i
Hushållens inköpsplaner har sjunkit. Undantaget är frågan om planerna för köp av kapitalvaror de närmaste 12 månaderna (fråga 9) där nettotalet är i stort sett oförändrat. Nettotalen för de framåtblickande frågorna om den egna och den svenska ekonomin (frågorna 2 och 4) föll också, men något mindre jämfört med nulägesfrågorna (frågorna 1 och 3). Synen på arbetslöshetens utveckling är mer pessimistisk och i oktober tror 54 procent att arbetslösheten kommer att öka det närmaste året.

Hushållens uppfattning om inflationen under innevarande månad, som har legat nära det faktiska KPI-utfallet de senaste månaderna, var i oktober 1,7 procent. I september angav hushållen också att inflationstakten var 1,7 procent, vilket var lika med det faktiska KPI-utfallet som publicerades i mitten av oktober.

Om undersökningen
Uppgifterna har insamlats genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt nettourval om 1 500 individer under perioden 1–20 oktober.

Diagrammen visar nettotal, det vill säga andelen som svarar bättre minus andelen som svarar sämre. Resultaten från 1993 till 2001 är Konjunkturinstitutets bearbetning av äldre resultat för att öka jämförbarheten med de senaste resultaten. En kortfattad metodbeskrivning finns under www.konj.se. Där finns också alla resultat från och med 1996, även fördelade på kön, samt nettotalen som visas i figurerna.
CCI beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.

Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste 12 månaderna.

Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste 12 månaderna.

Kontaktpersoner: Klas-Göran Warginger, tel: 08–453 59 51, Jesper Hansson, tel: 08–453 59 48, ansvariga för Hushållens inköpsplaner, eller Anna Maria Ström-Böök, presskontakt tel: 08–453 59 09.

Ny tjänst: Läget i svensk ekonomi – en översikt
Konjunkturinstitutet lanserar ”Läget i svensk ekonomi”, en samlad bild av hur det går för svensk ekonomi just nu. Här hittar du siffror och prognoser för de viktigaste måtten – BNP-tillväxt, arbetslöshet, resursutnyttjande och målen för den ekonomiska politiken. Översikten, som uppdateras månadsvis, finns på vår hemsida www.konj.se.

För diagram, se www.konj.se