Statistiska centralbyrån, SCB

Hushållens lån ökar allt snabbare

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 09:37 CET

För tabeller och grafer, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286614.aspx

I december 2009 var den årliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll 9,3 procent. Som MFI räknas exempelvis banker och bostadsinstitut. Tillväxttakten var 9,0 procent i november, och trenden med en ökad utlåningstillväxt har pågått sedan i juni då tillväxttakten låg på 7,8 procent.

Vid utgången av december hade hushållen sammanlagt lån hos MFI på 2 334 miljarder kronor. Utlåning till bostadsändamål stod för 1 556 miljarder medan hushållens konsumtionslån stod för 154 miljarder. Det innebär att hushållen ökat sina bostadslån med 160 miljarder och konsumtionslånen med 9 miljarder under 2009. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 11,5 procent medan konsumtionslånen ökat med 6,2 procent sedan motsvarande period föregående år.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag fortsätter däremot att avta. Tillväxttakten var -5,3 procent i december vilket är fjärde månaden i rad med negativ tillväxttakt. I november var tillväxttakten -3,5 procent. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av december till 1 674 miljarder. I december 2008 var MFI:s utlåning till icke-finansiella företag 1 768 miljarder och tillväxttakten var då 10,9 procent.

Samtidigt fortsätter hushållens inlåning att öka, om än i långsammare takt än tidigare. I december översteg hushållens inlåning i MFI för första gången en biljon kronor. Hushållsinlåningen var 1 006 miljarder och tillväxttakten 5,3 procent

Andelen som väljer bunden ränta ökar

Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i december 61,5 procent av lånebeloppet med rörlig ränta, medan 38,5 procent togs med bunden. Det var en större andel bundet än månaden innan då 34,8 procent togs med bunden ränta. Som historisk jämförelse togs 35,4 procent av det utlånade beloppet med bunden ränta i december 2008 medan 53,1 procent togs med bunden ränta i december 2007. Som bunden ränta räknas lån med räntebindningstid över tre månader.

Utlåningsräntorna till hushåll var totalt sett oförändrade jämfört med november. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 1,89 procent i december, vilket den även var i november. 2009 har dock varit ett år med kraftigt sjunkande räntor, framförallt på lån med kort räntebindningstid. I december 2008 var hushållens genomsnittsränta på nya låneavtal 4,08 procent.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i december i genomsnitt 1,72 procent. Detta var en ökning jämfört med november då räntan var 1,59 procent. I december 2008 var räntan på nya låneavtal till icke-finansiella företag 3,44 procent.

M1:s tillväxttakt avtar

Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, avtog i december. M1 hade en tillväxttakt på 7,9 procent vilket kan jämföras med 9,5 procent i november. I december 2008 var tillväxttakten 6,4 procent. M1 uppgick totalt till 1 628 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, vände åter nedåt och var i december -2,7 procent. I november var tillväxttakten 0,6 procent. M3 uppgick till 2 189 miljarder i december.

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

Mer information om Finansmarknadsstatistiken, december 2009

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.