Hydropulsor AB

HYDROPULSOR: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:38 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42493

· Årets omsättning uppgick till 17,5 MSEK (3,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-19,9 MSEK (-19,0)
· Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 11,9 MSEK (1,3). Resultatet efter finansiella poster upp-gick till - 5,2 MSEK (-3,1)
· Resultatet per aktie uppgick under året till -0,05 SEK (-0,07)
· Under året har resultatet belastats med kostnader för att bygga upp verksamheterna i USA och Kina med ca 4,0 MSEK. I kvartal 4 har direktavskrivning av en äldre testmaskin gjorts med ca 1,8 MSEK. Därutöver har oplanerade igångkörningskostnader belastat resultatet med ca 1,0 MSEK
· Nyemission under andra kvartalet inbringade cirka 27,1 MSEK i eget kapital före emissionskostnader

Händelser under verksamhetsåret
· Uppgradering av kapmaskinsprogrammet har genomförts. De första tredje generationens maski-ner kommer att vara färdigställda under Q1 2006
· Första verksamhetsåret för J/V-bolaget Hydropulsor-EPM Ltd i Kina visar på inköpsverksamhet, marknadsföring och påbörjad montering av demomaskin.
· Hydropulsor har under året etablerat ett dotterbolag i Cleveland, Ohio för att marknadsföra kap-maskiner på den Nordamerikanska marknaden
· Bolaget erhöll en strategiskt viktig genombrottsorder på kapmaskin för grova dimensioner att an-vändas i en smideslinje. Kunden var Müller Weingarten, en stor europeisk maskinleverantör.
· "Repeat"-order på en kapmaskin, HYP 30-08, till Böhler-Uddeholm i Tyskland.
· Order har erhållits från Metec Metal Powder AB avseende två pulverkompakteringsmaskiner
· Avtal har tecknats med SMS Meer GmbH angående utvecklings- och säljsamarbete avseende HVC-maskiner för flernivåskomponenter
· SKF offentliggjorde sitt arbete med inom High Velocity Compaction. De har uppnått densiteten 7,7 g/cm3 vilket är mycket gott resultat för en komponent tillverkad från pulver. Kan jämföras med full densitet som är 7,8 g/cm3.
· I oktober tog Åke Hörnell över som styrelseordförande och Kent Söderquist utsågs till ny VD
· Optionsprogram till personalen fulltecknadesHändelser efter årets utgång
· Hydropulsor har tecknat ett avtal med Resultpress AB som innebär att Hydropulsor blir exklusiv agent för Result i Europa och USA. Framförallt är detta pressar för hårdmetall, vilket är ett områ-de där inte Hydropulsors befintliga pressar kan konkurrera.
· Samarbetsavtal har tecknats med Müller Weingarten om försäljning av Hydropulsors kapmaskiner för smidesapplikationer.
· Hydropulsor ökar sitt ägande i det franska bolaget Adiapress till 48 procent. Adiapress använder Hydropulsors slagteknik för att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja stansmaskiner.Verksamhet 2005

I nära samarbete med kunder och samarbetspartners fortsätter Hydropulsor att utveckla, sälja och tillverka produktionsmaskiner för adiabatisk kapning, stansning och pulverkompaktering. Utveck-lings- och försäljningsarbete tar tid, men nedan summeras en rad händelser från 2005 och början av 2006, som ligger till grund för styrelsens och ledningens fortsatt starka framtidstro.

Under 2005 har bolaget upplevt en starkt ökande aktivitetsnivå. Hydropulsor har levererat två maskiner, en kompakteringsmaskin till Italien samt en kapmaskin till Tyskland. Stora resurser har lagts ned på att färdigställa en kapmaskin för kapning av grova dimensioner, upp till diameter 90 mm, som skall levereras i början av 2006. Vidare har huvudägaren Åke Hörnell tagit initiativet till att starta ett komponenttillverkningsföretag, Metec Powder Metal AB, som även beställt två ma-skiner från Hydropulsor. Den ena av dessa maskiner är i princip färdigställd och beräknas vara i drift i början av mars månad 2006.


Kapning
Ett ökat intresse har visats från marknaden för Hydropulsors kapmaskiner. Intresset gäller ma-skiner i alla storlekar. Hydropulsor har därför uppgraderat och kompletterat produktprogrammet inom kapning. Tillverkning av demonstrationsmaskiner har påbörjats och de första beräknas vara klara under det första kvartalet 2006.

Hydropulsor tog vidare under maj månad en strategisk order från en stor europeisk maskinleve-rantör, Müller Weingarten (se nedan under "Händelser efter periodens utgång"), på en HYP 30-90 kapmaskin för kapning av stång i dimensioner upp till 90 mm. Maskinen skall ingå i en pro-duktionslinje för vidareförsäljning. Slutkunden är en stor komponenttillverkare och underleveran-tör till fordonsindustrin. Ordern bedöms vara strategiskt intressant för bolaget och maskinen skall levereras och tas i drift under 2006.

Ytterligare en strategiskt viktig order, en "repeat" order, tecknades på en kapmaskin för små dia-metrar, upp till 8 mm. Köparen är Böhler Uddeholm, en stor europeisk industrikoncern med 26 miljarder SEK i omsättning och omkring 11 800 anställda. Böhler har ett omfattande nät av dis-tributionscentraler för stål och levererar både kapat och okapat material till kunder inom verk-stads- och bilindustrin. Böhler Uddeholms kapkoncept, där Hydropulsors maskin har en central roll, har lyckats väl och företaget beslutade därför att investera i ytterligare produktionskapacitet i form av denna kapmaskin, som alltså är den andra maskinen från Hydropulsor.


Kompaktering
Under juni månad levererades och installerades den pulverkompakteringsmaskin, HYP 35-7, som såldes i slutet av 2004. Slutkunden var universitetet i Venedig, Italien, och maskinen är framför allt avsedd för att testa höghastighetskompaktering av nanobaserade pulver.

Hydropulsor tecknade i oktober ett avtal med SMS Meer GmbH, en del av SMS Group, avseende gemensam utveckling av flernivåadapter. Detta innebär att de komponenter som kan tillverkas i Hydropulsors maskiner i framtiden kan vara i form av två eller tre nivåer i stället för endast en nivå, vilket är begränsningen i dagens maskiner. Fler nivåer möjliggör tillverkning av komponen-ter med mer komplexa geometrier. Denna möjlighet är en viktig komponent i Hydropulsors strä-van att öka försäljningen av maskiner och ökar den tillgängliga marknaden med 300-400 procent. Vidare kommer SMS Meer, när flernivåadapter utvecklats, att marknadsföra och sälja Hydropul-sors maskiner för HVC genom sin säljorganisation globalt. Detta kommer att ske parallellt med Hydropulsors övriga säljkanaler. Samarbetet tillkännagavs på EPMA:s (European Powder Metal-lurgy Association) årliga pulvermässa som hölls i Prag. SMS Group har cirka 10 000 anställda och en omsättning om cirka 20 Mdr SEK. För mer information, besök www.sms-group.com.

På samma mässa offentliggjorde även SKF sitt arbete inom High Velocity Compaction (HVC), och att man använder Hydropulsors maskiner. Bland annat visade man branschen att man med pressning i form av HVC i två steg, nått densitetsresultatet 7,7 g/cm3 vilket är mycket gott resul-tat för en komponent tillverkad utifrån pulver och kan jämföras med full densitet som är 7,8 g/cm3 . Detta är naturligtvis av stor betydelse för branschens tillit till Hydropulsor och tekniken.

Hydropulsor erhöll i december en order på två maskiner för höghastighetskompaktering av me-tallpulver från Metec Powder Metal AB. Ordern omfattar en HYP 35-18 och en HYP 35-7R. Metec har grundats för att ta tillvara på den stora marknadspotential som bedöms finnas för komponenter tillverkade genom höghastighetskompaktering av metallpulver. Företaget för långt-gående diskussioner med flera slutkunder för tillverkning av deras produkter. För Hydropulsor är detta en mycket bra referensorder som kan påvisa fördelarna med HVC-tekniken för andra potentiella kunder. Även Hydropulsors befintliga kunder ser positivt på detta initiativ då ett aktivt utbyte av erfarenheter kan vara till stor hjälp för alla de som hittills tagit sig an HVC-tekniken.


Stansmaskiner - Adiapress
Adiapress i Frankrike (numer till 48 % ägt av Hydropulsor, se nedan under "Händelser efter pe-riodens utgång") har under verksamhetsåret intensifierat sitt arbete med potentiella kunder. Till-sammans med tre kunder och CETIM (Tekniskt centrum, gemensamt ägt av alla franska verk-stadsföretag) genomför de för närvarande en rad produktionstester med lovande resultat. Adia-press köper stora delar av sina maskiner, såsom bas-/slagenhet och styrsystem, från Hydropulsor.

Hydropulsor Inc. - USA
Hydropulsor har etablerat ett helägt dotterbolag, Hydropulsor Inc., i Cleveland, USA för mark-nadsföring och försäljning av kapmaskiner. Det amerikanska dotterbolaget har två anställda och har under året tagit fram PR-material, deltagit i en mässa samt genomfört ett utskick till potentiel-la kunder. Detta har resulterat i ett antal offerter. Avgörande för flertalet kunders beslut är att företagets planerade demomaskin kommer på plats.

Hydropulsor-EPM Ltd. - Joint Venture i Kina
J/V-bolaget Hydropulsor-EPM Ltd i Kina, där Hydropulsor äger 80 procent, är sedan januari 2005 formellt registrerat som bolag. Ett omfattande arbete har under 2004/2005 gjorts på att hitta och utvärdera lämpliga underleverantörer. Komponenter till levererade maskiner har under 2005 köpts in från kinesiska underleverantörer.

J/V-bolaget har under året även kommit igång med marknadsföring, bl a har man ställt ut på en av de två största utställningarna/konferenserna för den kinesiska pulver industrin. På samma konferens höll Professor Guo Shiju, Professor på Institutionen för pulvermetallurgi på Pekings Universitet, ett tal om höghastighetskompaktering. Man har fått stor uppmärksamhet och plane-rar nu för ett kundseminarium, inklusive demokompaktering med maskinen HYP 35-7. J/V-bolaget kommer även att marknadsföra kapmaskiner och i slutet av 2006 kommer en de-momaskin att färdigställas för detta syfte.

Organisation
I oktober utsågs Kent Söderquist till VD och efterträdde därmed Åke Hörnell. Åke kommer att agera fortsatt aktivt, men nu i en roll som styrelsens ordförande. Kent har sedan en tid varit Hyd-ropulsors marknads- och försäljningschef.

Optionsprogram
Under året har ett teckningsoptionsprogram för personal och nyckelpersoner i företaget slutförts. Programmet omfattar en potentiell utspädning om 29 500 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 7 procent av kapitalet i bolaget. Teckningstiden löper mellan 11 maj -11 juni 2007 och tecknings-kursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Optionsprogrammet fulltecknades.


Händelser efter årets utgång

Hydropulsor tecknade i början av 2006 ett avtal med Resultpress AB som innebär att Hydropul-sor blir exklusiv agent för delar av Results produktprogram i Europa och USA. Framförallt gäller det de pressar som är avsedda för pressning av hårdmetaller, vilket inte konkurrerar med Hydro-pulsors befintliga produkter. Förutom att Hydropulsor breddar sitt sortiment och kan ge Result en starkare position internationellt, så ser även företagen framtida gemensamma fördelar på tek-niksidan. Vidare har Hydropulsors samarbetspartner i Kina, East Precision Machinery (EPM) visat stort intresse för Results produkter. Diskussioner pågår redan med betydande kunder som klart deklarerat att samarbetet tas emot positivt. Samarbetsavtal har vidare i inledningen av 2006 tecknats med Müller Weingarten om global för-säljning av Hydropulsors kapmaskiner till smidesapplikationer. Müller Weingarten är en av värl-dens ledande leverantörer av kompletta smideslinjer och har i Hydropulsors kapmaskiner funnit en viktig parameter för att öka produktiviteten i såväl nya som befintliga smideslinjer. Müller Weingartens engagemang i Hydropulsors kapmaskiner måste ses som en mycket viktig händelse i Hydropulsors strävan att få sina maskiner accepterade på marknaden och på allvar få igång för-säljningen. I april kommer Hydropulsor och Müller Weingarten att gemensamt ställa ut på en smidesmässa, Forge Fair, i Cincinnati, USA. Müller Weingarten har cirka 2 400 anställda och en omsättning om cirka 4 Mdr SEK. För mer information, besök www.mwag.com. Som ny ekonomichef har anställts Hans Sigge, tidigare administrativ chef på Guldsmedshytte- bruks AB. Hans börjar sin anställning den 2006-03-01 och efterträder Jonas Andersson som läm-nar företaget för en annan ekonomichefsbefattning. Vidare har bolaget under den senaste tiden förstärkt såväl försäljningssidan som inköp och mon-tering/idrifttagning. Då en av Adiapress tidigare huvudägare, Dimeco, av strategiska skäl ville sälja av sitt ägande i Adiapress och då alltmer talar för att Adiapress verkligen skall lyckas med sina stansmaskiner, valde Hydropulsor att öka sitt ägande i Adiapress från 24 till 48 procent. Affären slutfördes den 31 januari 2006.
Tidigare omnämnda Metec har i början av året övertagit delar av Hydropulsors verkstadslokaler vilket minskar Hydropulsors hyreskostnader. Metec har även köpt den sintringsugn samt det ma-skinfundament som finns i dessa lokaler.


Framtidsutsikter

Som tidigare nämnts så är styrelsens och ledningens bedömning att försäljningen tar fart inom en snar framtid. Till grund för denna uppfattning kan följande faktum anges:

- Kapmaskiner för smideslinjer, där Hydropulsor nyligen fick en stor order, är ett område där möjligheterna bedöms mycket goda och marknadspotentialen är betydande. Med hjälp av Müller Weingartens engagemang och säljorganisation har bolaget all anledning att se positivt på framtiden inom detta område.
- Beträffande små kapmaskiner har bolaget erhållit en utmärkt referens som återkommit för att köpa sin andra maskin och nu använder båda för skarp produktion. Vidare har bo-laget snart tre demomaskiner, en på varje stor marknad. Detta tillsammans med den nyli-gen förstärkta säljorganisationen talar för att även denna försäljning snart tar fart.
- Samarbetet med SMS-Meer kommer att ge bolaget det pulvermarknaden hittills saknat; möjligheten att tillverka komponenter med mer komplexa geometrier i kombination med hög densitet.
- Pulvermarknaden har länge efterfrågat referenser i produktion, vilket är ett faktum inom en mycket snar framtid.

Hydropulsor har sedan en tid tillbaka en väl fungerande organisation på plats. Denna organisa-tion stärks nu kontinuerligt för att möta framtida kunders krav.

Bolaget förväntas fördubbla sin försäljning under 2006 jämfört med 2005.


Ekonomisk information

Omsättning, resultat och avskrivningar
Nettoomsättningen uppgick under året till 17 457 KSEK (3 752). Nettoomsättningen under pe-rioden oktober-december uppgick till 11 900 KSEK (1 325).

Rörelseresultatet uppgick för 2005 till -19 651 KSEK (-18 273). Rörelseresultatet för perioden oktober -december uppgick till -5 251 KSEK (-3 006)

Bolagets resultat efter finansiella poster för 2005 uppgick till -19 930 KSEK (-18 988). Resultat efter finansiella poster under perioden oktober-december uppgick till -5 172 KSEK (-3 139).

Avskrivningar har under året genomförts med 4 766 KSEK (4 031). Därutöver har en en-gångsnedskrivning gjorts med 1 814 KSEK för en testmaskin som har tagits ur drift.

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 1 953 KSEK (1 099).

Nyemission och ägande
Hydropulsor genomförde under juni 2005 en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktie-ägare. Emissionen inbringade cirka 27,1 MSEK i eget kapital. Antalet aktier i bolaget ökade från 270,8 till 406,2 miljoner. Efter emissionen äger huvudägarna Hörnell Teknikinvest AB och High Speed Forming Technology 2000 AB 58 procent av rösterna respektive 53 procent av kapitalet i bolaget.

Likviditet och kommentarer till den finansiella utvecklingen Hydropulsors likvida medel uppgick per den 31 december 2005 till 1,1 MSEK (1,4). Bolagets totala kreditlimit hos bank uppgår till 9,1 MSEK varav 8,7 MSEK har utnyttjats per den 31 de-cember 2005. Verksamheten är kapitalkrävande och likviditeten är ansträngd. Den marknadssatsning företaget gör i USA är kostsam men förväntas betala sig i det långa loppet. Den likviditetsbudget som upp-rättats för 2006 pekar på att företaget kan klara av att driva verksamheten utan att tillföra externt kapital.

Utdelning
Ingen utdelning kommer att föreslås för räkenskapsåret 2005.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Huvudägarna har under fjärde kvartalet 2005 skjutit till lånefinansiering om 3 MSEK och deras totala fordran på bolaget uppgår per den 31 december 2005 till 3 MSEK. Ytterligare 1 MSEK har inlånats under januari 2006.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering och omfattas dessutom av IFRS 1, "First-time Adoption of International Financial reporting Standards", efter-som rapporten omfattar del av det räkenskapsår som är bolagets första för vilket finansiella rap-porter presenteras enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Denna delårsrapport har upprättats enligt de IFRS-standarder och IFRIC-uttalanden som trätt ikraft vid tidpunkten för delårsrapportens avgivande och vilka godkänts av EG-kommissionen. Övergången till IFRS har haft liten praktisk påverkan på koncernbokslutet. Moderbolagets good-will skall inte skrivas av enligt IFRS och därför har avskrivningar om 197 KSEK lagts tillbaka och därmed har resultat förbättrats med detsamma i koncernen.

Jämförelsetalen i denna rapport är hämtade från redovisningen i Hydropulsor AB då det under 2004 inte förekom en koncernstruktur.

(För tabeller se bifogad fil)

Karlskoga den 28 februari 2006

Hydropulsor AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Kent Söderquist eller ekonomichef Hans Sigge, Tel 0586-649 50.


Hydropulsor avser att under 2006 publicera följande ekonomiska information
· Årsredovisning under april månad
· Delårsrapport avseende första kvartalet den 3 maj
· Delårsrapport avseende andra kvartalet den 24 augusti
· Delårsrapport avseende tredje kvartalet den 26 oktober

Ordinarie bolagsstämma äger rum den 3 maj kl. 13.00.


(För fullständig rapport se bifogad fil)Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.