Hydropulsor AB

HYDROPULSOR: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:10 CET

Årets resultat i korthet
· Årets nettoomsättning uppgick till 9 334 KSEK (17 420)
· Rörelseresultatet uppgick till -22 971 KSEK (-19.628)
· Resultat per akie -0.03 SEK (-0.04)

Årets händelser i korthet
· Medverkan på konferensen "Forge Fair" i USA
· Medverkan på mässan "Wire 2007" i Düsseldorf
· Medverkan på världskonferensen i Korea
· Medverkan på årlig pulverkonferens i San Diego USA
· Medverkan på årlig pulverkonferens i Gent, Belgien
· Hydropulsors teknik provas och utvärderas i USA
· Order till Metec Powder Metal AB
· Installation och idrifttagning av kapmaskin för smideslinje
· Kraftigt reducerade fasta kostnader
· Hydropulsor avyttrar Adiapress
· Förvärv av Result Press AB

Verksamhet

Första halvåret präglades av stor tillförsikt inför idrifttagandet av den stora kapmaskinen som installerades i en smideslinje hos en av Europas största underleverantörer till bilindustrin. Paral-lellt med detta byggdes diskussioner upp med ett antal potentiella kunder och ett Sälj och Mark-nadsföringsavtal tecknades med Müller Weingarten AG (se nedan) som tillika är huvudleverantör till ovan nämnda smideslinje. Då avtalet innebär att Müller Weingarten aktivt skall sälja våra pro-dukter så förväntades försäljningen ta fart.
Tyvärr uppdagades en hel del oförutsatta problem i samband med idrifttagningen vilket medförde att vi under andra halvan av 2006 fick stora problem. De potentiella kunder vi diskuterat med vågade inte fullfölja planerade investeringar av vår utrustning och garantiåtagandena i den befint-liga maskinen började bli mycket kostsamma. Detta ledde oss in i en likvid kris varpå vi tvingades genomföra stora neddragningar och även be ägarna om mera pengar i form av en företrädes emission. Allt detta för att verksamheten skulle kunna drivas vidare. Förutom personella ned-dragningar i Sverige så avveklades verksamheten i Hydropulsors dotterbolag i USA.
För att ytterligare förbättra förutsättningarna för vidare drift av verksamheten så köptes, via ap-port emission, Result Press AB som idag ligger som ett dotterbolag till Hydropulsor AB (se ned-an).


Pulverkompaktering
Inom affärsområde pulverkompaktering hänger framgången mycket på att vi kan visa väl funge-rande referenser. Därför har vi under året styrt fokus mot att bättre serva våra befintliga kunder. Målet är att de skall få så bra stabilitet i produktionen, med våra maskiner, att de vågar åta sig produktionsvolymer av betydande storlek.
I Kina installerades under året den första demo maskinen, en HYP 35-7. Denna maskin såldes senare av Hydropulsor-EPM, Hydropulsors Joint Venture i Kina, till Metec. Maskinen har i viss mån kompletterats av Hydropulsor AB efter att den anlänt till Sverige.
Metec har även lagt två order hos Hydropulsor AB, en HYP 35-18 som även installerades och togs i drift under året. Metec lade även en order på Hydropulsors del i en demo maskin placerad i USA, av typen HYP 35-40.
Hydropulsor har stärkt sina kontakter i Asien genom att medverka på den årliga världskonferen-sen och mässan för pulverindustrin, som detta år hölls i Busan, Korea.
På MPIF:s (Metal Powder Industrial Federation) årliga pulverkonferens ställde Hydropulsor ut tillsammans med sin samarbetspartner i USA, Gasbarre Products Inc.
På EPMA:s (European Powder Metal Assosiation) konferens i Gent, Belgien, så ställde Hydro-pulsor AB och Result Press AB ut tillsammans.
CPMT (Centre for Powder Metallurgy Technology), en del av MPIF (Metal Powder Industrial Federation), startade i början av 2006 ett projekt för utvärdering av nya produktions metoder som kan ge metallpulver komponenter bättre egenskaper och framför allt högre densitet. I dessa tester kommer Hydropulsor's pulverkompakterings maskin typ HYP 35-40 spela en central roll.


Kapning
Hydropulsor tecknade i början av året ett Sälj- & Marknadsföringsavtal med Müller Weingarten AG från Tyskland. Avtalet innebär att Müller Weingarten kommer att sälja och marknadsföra Hydropulsors kapmaskiner till nya och befintliga smideslinjer. Avtalet gäller globalt.
Müller Weingarten har ca 2400 anställda och en omsättning om cirka 4 Mdr SEK. För mer in-formation, besök www.mwag.com.
Den 4-6:e april ställde Hydropulsor och Müller Weingarten ut tillsammans på "Forge Fair", USA:s största konferens och mässa för smidesbranschen.
Beträffande större kapmaskiner, framförallt kapmaskiner för smideslinjer, så är projektet med Müller Weingarten, vari Hydropulsor under året installerat en kapmaskin typ HYP 30-90, väldigt avgörande av två skäl. Dels för att klargöra begränsningarna för maskinernas kapacitet och dels för att få en väl fungerande referens. Trots alla problem i projektet så går nu maskinen relativt bra, men först om några månader vet vi var de verkliga begränsningarna ligger.
Vidare så medverkade Hydropulsor på mässan "Wire 2006" i Düsseldorf, där företagets hela sor-timent av kapmaskiner marknadsfördes.


Stansmaskiner
Då en av Adiapress tidigare huvudägare, Dimeco, av strategiska skäl ville sälja av sitt ägande i Adiapress och då alltmer talar för att Adiapress verkligen skall lyckas med sina stansmaskiner, valde Hydropulsor att öka sitt ägande i Adiapress från 24 till 48 procent. Affären slutfördes den 31 januari 2006.
Senare under året valde Hydropulsor dock att sälja hela sitt innehav i Adiapress till High Speed Forming Technology 2000 AB, som tillika är den näst störste ägaren i Hydropulsor. Affären genomfördes den 20 september 2006.
Köpeskillingen uppgick till 1 324 800 kronor vilket motsvarar det för Hydropulsor bokförda vär-det av innehavet.


Hydropulsor förvärvar Result Press AB
I slutet av året förvärvade Hydropulsor, genom apportemission, Result Press AB. Avtalet trädde i kraft den 31/12-2006 och innebär att Result Press nuvarande ägare, Perekonius AB, erhåller 80 000 000 B-aktier i Hydropulsor AB.
Result ® har med framgång utvecklat, konstruerat, tillverkat och levererat hydraulpressar sedan tidigt 40-tal. Result har alltid haft ett högt kvalitetstänkande och goda kundrelationer.
Idag har Result ett omfattande produktprogram när det gäller pressar för pulverkompaktering samt pressar för monteringsändamål. Verksamheten ligger i Härnösand och omfattar 6 heltidsan-ställda. Omsättningen har sedan 2004 gått stadigt uppåt och uppgick för 2006 till 8,3 MSEK. I ingången till 2007 så konstateras att värdet av utestående offerter är större än tidigare.
De synergier som Hydropulsors ledning kan se med affären är bland andra;
- Hydropulsor får härmed en löpande affär som ger ett kontinuerligt kassaflöde.
- Bredare produktportfölj att använda där Result tidigare ej varit aktiva, t ex Kina.
- Synergieffekter inom administration.
- Korsvis utnyttjande av personella resurser inom såväl teknik som marknad.


Framtidsutsikter
Verksamheten i Kina har konstant utvecklats i positiv riktning. Vidare har Hydropulsor nu sänkt sina fasta kostnader och Result Press AB har tillkommit med nya produkter och nya förväntade intäkter. Förutsättningarna för ett framtida positivt kassaflöde och ett positivt resultat har härmed förbättrats och tiden tills detta inträffar har sannolikt förkortats. Den målsättning som stod skri-ven i det senaste nyemissionsprospektet, positivt kassaflöde under 2008, kvarstår.

Ekonomisk information

Rapporten omfattar Hydropulsorkoncernen, vilken inkluderar moderbolaget Hydropulsor AB, Hydropulsor-EPM Ltd i Kina, Hydropulsor Inc. I USA, samt fr. o. m. den 30 december även Result Press AB.

Omsättning, resultat och avskrivningar
Nettoomsättningen uppgick under året till 9 334 KSEK (17 420). Nettoomsättningen under peri-oden oktober-december uppgick till 5 689 KSEK (11 900).

Rörelseresultatet uppgick för 2006 till -22 971 KSEK (-19.628). Rörelseresultatet för perioden oktober -december uppgick till - 6.569 KSEK (-5 229)

Bolagets resultat efter finansiella poster för 2006 uppgick till -23.911 KSEK (-20.005). Resultat efter finansiella poster under perioden oktober-december uppgick till -7 234 KSEK (-5.247).

Avskrivningar har under året genomförts med 2 519 KSEK ( 4 766).

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 950 KSEK (1 950).

Nyemission och ägande
Hydropulsor genomförde under november 2006 en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen inbringade cirka 13,7 MSEK i eget kapital före emissionskostnader. En apportemission genomfördes i december 2006 vid förvärvet av Result Press AB från Perekonius AB. Antalet aktier i bolaget ökade från 406,2 till 759,6 miljoner efter emissionerna. Efter emissio-nerna äger huvudägarna Hörnell Teknikinvest AB, High Speed Forming Technology 2000 AB och Perekonius AB 56,7 procent av rösterna respektive 53,6 procent av kapitalet i bolaget.

Likviditet och kommentarer till den finansiella utvecklingen
Hydropulsors likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 0,1 MSEK (1,1). Bolagets totala kreditlimit hos bank uppgår till 8,3 MSEK varav 7,7 MSEK har utnyttjats per den 31 de-cember 2005.
Verksamheten är kapitalkrävande och likviditeten har varit ansträngd. De ansträngningar företa-get gjort i form av marknadssatsning i USA har varit kostsam men är nu avvecklad. Den likvidi-tetsbudget som upprättats för 2007 pekar på att företaget skall klara av att driva verksamheten utan att tillföra externt kapital.

Utdelning
Ingen utdelning kommer att föreslås för räkenskapsåret 2006.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. För koncernen sker redovisning i enighet med IFRS.

Mot bakgrund av verksamhetens omfattning har övergång gjorts till kostnadsslagsindelad resul-taträkning.


Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.