Hydropulsor AB

Hydropulsor genomför nyemission

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 09:15 CEST

·Innehav av en aktie ger rätt att teckna två nya aktier
·Teckningskurs 0,20 kronor per aktie
·Teckningstid 8 – 22 september 2003

Styrelsen i Hydropulsor har fattat beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget kommer därmed att utnyttja det bemyndigande som erhölls på den extra bolagsstämman den 18 juni 2003.
Nyemission skall ske med företräde för befintliga aktieägare. Varje aktie berättigar till teckning av två nya aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK. Nyemissionen innebär att högst 157 577 410 nya aktier kommer att utges. Genom den beslutade nyemissionen kan Hydropulsor tillföras eget kapital om högst 31,5 MSEK före emissionskostnader.
Kapitaltillskottet skall bland annat användas till fortsatt satsning på försäljning och marknadsaktiviteter. Mer information kommer i nyemissionsprospektet som beräknas offentliggöras den 3 september.
Avstämningsdag 27 augusti 2003
Sista dag för handel inklusive teckningsrätt 22 augusti 2003
Handel med teckningsrätter 8 - 17 september 2003
Teckningstid 8 – 22 september 2003

För ytterligare information kontakta:
Lars Troive, Hydropulsor AB 0586-649 50, 070-224 02 06

Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.