Hydropulsor AB

HYDROPULSOR: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:07 CEST

Aktieägarna i Hydropulsor AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2006 kl. 13.00 på Ramada Karlskoga Hotel, Boåsv.2 i Karlskoga.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast onsdagen den 26 april 2006,
dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 27 april 2006 kl 12.00 under adress Hydropulsor AB (Publ), 691 80 Karlskoga, telefon 0586-649 50, fax 0586-649 65 eller e-post hans.sigge@hydropulsor.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 26 april 2005 då sådan införing skall vara verkställd.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. VD:s presentation.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen 12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
13. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att förlusten skall överföras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för 2005.

Punkterna 9 och 10
Val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden Aktieägare med röster tillsammans motsvarande 59 procent av det totala antalet röster i bolaget, har föreslagit en styrelse för tiden intill nästa årsstämma bestående av Åke Hörnell, Christer Åslund, Bengt Wahlqvist, Kenneth Palmman (nyval), Jan Nordin (nyval) och Lars Troive. Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 300 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Revisor valdes vid ordinarie bolagsstämma 2004.

Punkt 11
Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen. Ändringarna innefattar huvudsakligen att uppgiften om akties nominella belopp (5 §, 1 st) tas bort, att reglerna om företrädesrätt avseende A- och B-aktier anpassas så att de även omfattar kvittningsemissioner och emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner, att det föreskrivs att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri samt att kallelsestadgandet och avstämningsförbehållet justeras.

Punkt 12
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibelt skuldebrev eller skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Nyemission skall ske med eller utan företräde för aktieägare och betalning skall erläggas kontant, genom kvittning av fordran eller genom apport.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 19 april 2005. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 11 samt handlingar enligt ABL kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 19 april. Årsredovisningen och övriga handlingar översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.