Hydropulsor AB

HYDROPULSOR: LARS TROIVE TF VD I HYDROPULSOR

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 11:40 CEST

HYDROPULSOR: LARS TROIVE TF VD I HYDROPULSOR

Styrelsen i Hydropulsor AB (publ) har utsett Lars Troive till tf VD i bolaget. Hydropulsor, som nyligen slutfört en företagsrekonstruktion, har startat processen med rekrytering av en ny mark-nadsinriktad VD med industriell erfarenhet. Lars Troive, tidigare styrelsens ordförande, övertar tillfälligt tjänsten som VD. Tidigare VD, Anders Falk, återgår till befattningen som controller/ekonomichef.

Åke Hörnell övertar rollen som ordförande i styrelsen. Åke Hörnell kommer även att agera ope-rativt i Bolaget och stödja VD i kontakten med kunder och kommande samarbetspartners. Bengt Wahlkvist föreslås väljas in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma. Detta innebär en betydande förstärkning av styrelsen.

Syftet med förändringen är främst att skapa en bättra balans i fördelningen av arbetet inom före-tagsledning och styrelse och att engagera fler kvalificerade personer i det operativa arbetet. Mål-sättningen är att förstärka bolagets marknadsposition efter den genomförda företagsrekonstruk-tionen, intensifiera bolagets utåtriktade aktiviteter och säkerställa bolagets strategiska relationer.

För ytterligare information kontakta:
Lars Troive, Hydropulsor AB, tel. 0586-64950 och 070-224 02 06


Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.