Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Hyresgästföreningen anklagar Uddevallahem för avtalsbrott

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2018 10:30 CEST

Hyresgästföreningen anklagar kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem för brott mot förhandlingsordningen och begär skadestånd. Bakgrunden är att Uddevallahem frånträdde en förhandling om hyreshöjning för 128 hyresbostäder i kvarteret Walkeskroken och hänsköt tvisten till Hyresnämnden. Därmed bröt stiftelsen mot det gemensamma förhandlingsavtalet.

Det finns ett gällande avtal sedan 1980 mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen om hur förhandlingar ska gå till, en så kallad förhandlingsordning. Enligt avtalet ska parterna vända sig till Hyresmarknadskommittén för medlingshjälp om de inte kommer överens och ingen av parterna får överge förhandlingen innan kommittén avgjort tvisten.

Kommittén är sammansatt av representanter för parternas egna riksorganisationer och en fördel med detta sättet att lösa tvister är att Hyresgästföreningen kan representera alla hyresgäster under hela förhandlingen. Nu vill Uddevallahem istället att tvisten avgörs i Hyresnämnden som är en myndighet som fungerar som en domstol. Hyresnämnden prövar om den begärda hyran är rimlig genom att jämföra lägenheten med jämförbara lägenheter där hyran redan är förhandlad.

— Vi kan bara anta att Uddevallahem vill avgöra tvisten i hyresnämnden eftersom de på så vis tror sig kunna få igenom högre höjningar, menar Jakob Agirman, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

— Genom sitt agerande struntar Uddevallahem i de former för tvistlösning som vi enats om och försätter hyresgästerna i en utsatt position. Eftersom varje enskild hyresgäst är part i hyresnämnden måste de själva föra sin talan. Vi kan, genom fullmakter, endast representera våra medlemmar.

Hyresnämnden har ännu inte tagit ställning till ifall de ska pröva Uddevallahems hyreskrav. Hyresgästföreningen har begärt att nämnden ska avvisa Uddevallahems hyreskrav och besked väntas under hösten.

Anitha Andersson är förtroendevald i Hyresgästföreningen i Walkeskroken och har varit med och förhandlat hyrorna i många år.Hon är bekymrad över utvecklingen när allmännyttan mer och mer agerar som ett privat företag.

— Uddevallahem är en del av kommunens allmännyttiga bostadsstiftelser och ska följa de avtal man har skrivit på. Om inte ledningen vill göra det, utan försöker slippa förhandla enligt reglerna, hoppas vi att kommunpolitikerna i stiftelsens styrelse säger ifrån och kräver att gällande avtal ska följas. Det kan inte ligga i deras intresse att stiftelsen får betala skadestånd.

Enligt förhandlingsjurist Ludvig Hansson drar Hyresgästföreningen tillbaka sitt skadeståndsanspråk om Uddevallahem tar tillbaka hyresärendet från Hyresnämnden och istället överlämnar tvisten till Hyresmarknadskommittén.

— Vi ser inget egenvärde i att begära skadestånd och det är beklagligt att Uddevallahem har tvingat oss att ta det beslutet.Rättar de sig inte kommer vi att fullfölja skadeståndskravet i Hyresnämnden. Skulle vi då få rätt fördelar vi pengarna till hyresgästerna.


Detta har hänt:

  • December: Uddevallahem kallar Hyresgästföreningen till förhandling om hyrorna i 128 lägenheter i fastigheterna Fregatten 5 och Windingsborg 16-17 med adresserna Tjärhovsgatan 15 A-D samt Walkeskroken 5 A-E, 7-9 A-B.
  • Januari: Uddevallahem formulerar sitt krav till mellan 7-19 procent – i genomsnitt begär de 13 procent. Hyresförhandlingen startar
  • April: Uddevallahem strandar förhandlingen eftersom parterna inte kommer överens.
  • Maj: Uddevallahem vänder sig till Hyresnämnden för att den ska pröva om deras krav på ny hyra är rimlig.
  • Juni: Hyresgästföreningen anklagar Uddevallahem för avtalsbrott och begär 128 000 kronor i skadestånd.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.