Sveriges Makalösa Föräldrar

I risk för ekonomisk och social utsatthet – I risk för separation?

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 06:20 CET


Statistiska Centralbyrån har i dagarna släppt en rapport kring barn, föräldrar och separationer, och utvecklingen under 2000-talet.

Även om siffran varje år legat på någonstans mellan 40 000 och 50 000 barn som är med om att deras biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar separerar, så är det en tydlig utveckling att antalet separationer minskade i början av 2000-talet för att sedan åter öka mot slutet av 10-talet. I rapporten blir det dock tydligt att det finns ett antal bakgrundsvariabler som faktiskt påverkar separationer.

SCB hat tittat på bakgrundsvariablerna familjetyp (sambo/gift), barnets ålder, antal hemmaboendesyskon, barnets och föräldrarnas födelseland, föräldrarnas högsta utbildningsnivå, mammans ålder vid barnets födelse och föräldrarnas sysselsättningsstatus.

Resultatet pekar tydligt på att ekonomisk och social utsatthet är en riskfaktor för separationer, då barn som själva är utrikes födda eller som har föräldrar som är det har större risk än de med inrikes födda föräldrar. Ju högre utbildning föräldrarna har desto mindre risk har barnet också att vara med om en separation. Barn i familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar är de där minst andel upplever en separation mellan föräldrarna, medan barn i familjer där ingen av föräldrarna är sysselsatt är de som har en större risk för att vara med om en separation. Hur gamla föräldrarna var när barnet föddes har även det betydelse. Framförallt har barn med föräldrar som var 24 år eller yngre vid barnets födelse en betydligt högre risk för att vara med om en separation jämfört med de som var äldre.

Då de absolut starkaste variablerna är just hög utbildningsnivå samt hög ålder för föräldrarna tydliggörs vikten av att det finns resurser som riktas till just föräldrar med låg utbildningsnivå och låg ålder. Det är dock viktigt att resurserna som erbjuds förmedlas på ett sätt som skapar stolthet och egenmakt, då föräldrastöd annars riskerar att upplevas som stigmatiserande. Det finns t.ex. stora skäl att anta att svenskfödda föräldrar med sysselsättning och hög utbildningsnivå helt enkelt köper och/eller ordnar sitt eget föräldrastöd, oavsett om det sker genom subventionerade RUT-bidrag eller dyr familjerådgivning. Även barnets ålder vid separationen har betydelse för hur vanligt det är att vara med om en separation, där föräldrarna oftare separerar när barnen är relativt unga. Detta tydliggör behovet av att förmedla de resurser som finns att tillgå redan vid möten på barnavårdscentralerna.

Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar därför aktivt med att erbjuda resurser såsom att distribuera vårt kostnadsfria jämställt föräldraskapshäfte och att hänvisa till vår föräldraportal; www.foraldrakoll.se.

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2000A10_BR_BE51BR1301.pdf


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.