Justitiedepartementet

IAS-utredningen

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 16:03 CEST

IAS-utredningen har idag överlämnat sitt betänkande Internationell redovisning i svenska företag (SOU 2003:71) till Justitiedepartementet.

Enligt en EG-förordning kommer svenska noterade företag att från och med år 2005 vara skyldiga att tillämpa internationella redovisningsstandarder vid upprättande av koncernredovisning. Det regelverk som avses är International Accounting Standards (IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS), vilka ges ut av International Accounting Standards Board i London. IAS-utredningens uppdrag har varit att överväga ett antal frågor som denna EG-förordning ger upphov till.

Utredningens förslag, som även utgår från ett EG-direktiv antaget år 2003, innebär bland annat att alla företag, såväl noterade som icke-noterade, ska få möjlighet att upprätta års- eller koncernredovisning i enlighet med det internationella IAS/IFRS-regelverket. För de företag som väljer att inte tillämpa det internationella regelverket föreslås att möjligheterna att, inom ramen för svensk lagstiftning och god redovisningssed, tillämpa de redovisningsprinciper som IAS/IFRS ger uttryck för ska bli väsentligt förbättrade. I den svenska lagstiftningen blir de viktigaste förändringarna att företagen i framtiden föreslås få möjlighet att löpande värdera vissa materiella och immateriella tillgångar till deras verkliga värde, det vill säga normalt till marknadsvärdet, samt att försäkringsföretagen föreslås bli skyldiga att redovisa finansiella instrument till deras verkliga värde. Utredningens förslag innebär således att det i framtiden kommer att finnas två alternativa regelverk för företagens redovisning. Det ena är IAS/IFRS-regelverket och det andra är de svenska årsredovisningslagarna och god redovisningssed (med större eller mindre inslag av IAS/IFRS redovisningsprinciper).

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

Särskild utredare: Chefsrådmannen Margit Knutsson 070-568 80 40
Sekreterare: Kammarrättsassessorn Ulrika Lundström 08-405 44 28