ICA AB

ICAs bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 08:52 CET

Förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen 2010

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 24 493 MSEK (24 597), en minskning med 0,4 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 718 MSEK (929), en minskning med 22,7 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 698 MSEK (848), en minskning med 17,7 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 651 MSEK (850), en minskning med 23,4 procent.
  • Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till -152 MSEK (527).  Resultatet har belastats av en skattekostnad om 632 MSEK avseende återföring av uppskjuten skatt i ICA Norge.

Helåret

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 93 860 MSEK (94 651), en minskning med 0,8 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 0,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 924 MSEK (2 713), en ökning med 7,8 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 2 936 MSEK (2 583), en ökning med 13,7 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 597 MSEK (2 309), en ökning med 12,5 procent.
  • Periodens resultat för helåret uppgick till 547 MSEK (1 587). Resultatet har belastats med en skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist för åren 2001- 2003 samt 632 MSEK avseende återföring av uppskjuten skatt i ICA Norge.

Utdrag ur vd-kommentar - Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef för ICA AB:
ICA-koncernens rörelseresultat förbättrades med 7,8 procent under 2010. Nettoomsättningen steg med 0,9 procent i fasta växelkurser trots en hård konkurrens på samtliga marknader. Det förbättrade rörelseresultatet beror på en fortsatt positiv utveckling i ICA Sverige och stark återhämtning i Rimi Baltic. Utvecklingen i ICA Norge är en stor besvikelse. Det försämrade rörelseresultatet beror framförallt på en mycket hård priskonkurrens som började i februari 2010. ICA Fastigheter utvecklades i linje med föregående år samtidigt som ICA Bankens rörelseresultat minskade på grund av ett lägre räntenetto. Under året belastades periodens resultat med ökade skattekostnader, dels på grund av en dom i Kammarrätten som avser en skattetvist för åren 2001-2003, och dels till följd av återföring av uppskjuten skatt i ICA Norge.

För ytterligare information:
Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58
ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60

Om ICA

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 200 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I gruppen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och ICA Fastigheter. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se