ICM Kungsholms

ICM Kungsholms: Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:09 CET

Perioden januari -- september 2010
* Nettoomsattningen uppgick till kSEK 215 329 (224 123)
* Rorelseresultatet uppgick till kSEK -16 566 (340)
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -17 893 (-463)
* Resultat per aktie uppgick till SEK -6,06 (-0,11)
*Totalt kassaflode uppgick till kSEK -14 (-544)
* Soliditet 12,9% (27,2)%

Kvartalet juli -- september 2010
* Nettoomsattningen uppgick till kSEK 90 798 (82 397)
* Rorelseresultatet uppgick till kSEK -5 117 (4 850)
* Resultat efter skatt uppgick till kSEK -7 009 (3 356)
* Resultat per aktie uppgick till SEK -2,48 (1,15)

Viktiga händelser under årets första tre kvartal
2010 har präglats av besparingsinsatser i det engelska bolaget och två rationaliseringsprogram har igångsatts.
Parallellt har ansträngningar gjorts för att öka marknadsandelarna och resultat av dessa ansträngningar har kunnat
skönjats under rapportperiodens sista månad.

Årets tredje kvartal blev för bolagets del ganska turbulent bl.a. till följd av det omstruktureringsarbete som den
dåvarande styrelsen och ledningen igångsatte vilket i sin tur ledde till stor oro bland de anställda och att flera
nyckelpersoner ville lämna sina anställningar i bolaget. Trots oron lyckades den svenska inrikesverksamheten väl
omsättningsmässigt medan den internationella verksamheten tappade något i omsättning jämfört med föregående år.
Detta förklaras i huvudsak av förlusten av uppdragen för Sida. Vidtagna besparingsåtgärder i det engelska
dotterbolaget ger ännu inte full effekt.

I slutet av rapportperioden skedde en del stora förändringar på ägarsidan vilket också bidrog till turbulens i
verksamheten. Bl.a. har en av bolagets stora konkurrenter blivit stor aktieägare med ca 15 % av aktiestocken liksom
att tidigare ledningspersoner ökat sitt ägande i bolaget och de tidigare storägarna som trädde in i bolaget 2006 och
2007 har sålt sina innehav.

De fortsatta förlusterna i det engelska dotterbolaget anstränger moderbolagets ekonomi och har föranlett en
nedskrivning av varumärket i koncernen och en nedskrivning av moderbolagets fordringar på dotterbolaget. I syfte att
minska skulderna och förbättra den ekonomiska situationen finns sedan tidigare ett beslut att sälja fastigheterna i
Spånga men detta hann inte genomföras under tredje kvartalet.