ICM Kungsholms

ICM Kungsholms: Kallelse till årsstämma i ICM Kungsholms AB

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:27 CEST

(Aktietorget: ICM)

Aktieägarna i ICM Kungsholms AB (publ), 556257-2189, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2009, kl. 18.30 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 7 maj 2009,

dels anmäla sig till bolaget senast den 7 maj 2009
" per post till: ICM Kungsholms AB, Box 8346, 163 08 Spånga eller
" via e-post: info@icmkungsholms.se eller
" per telefon: 08-445 70 70 eller
" per telefax: 08-795 75 30.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, antal aktier samt eventuella biträden. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.icmkungsholms.se och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 maj 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling företes. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandling och fullmakt sändas in till bolaget enligt adress ovan och bolaget tillhanda senast 12 maj 2009.

Såväl det totala antalet aktier i ICM Kungsholms AB, som det totala antalet röster, kommer per avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämman (7 maj 2009) att uppgå till 2.824.715

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningens förslag: Advokat Anders Flinck
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008, för koncernen och moderbolaget, VDs redogörelse för det gångna årets arbete och frågor från aktieägarna till styrelse och VD.
7. Beslut om
a) fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
9. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag, fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission.
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkterna 7 b, 12 och 13

Styrelsen föreslår
" en ordinarie utdelning per aktie om 1:10 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 18 maj 2009, om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske den 22 maj 2009,

" att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak innebär att löner skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och relateras till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Ersättningen till ledande befattningshavare, alltså koncernens ledningsgrupp, skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner,

" att årsstämman, i syfte att möjliggöra ägarspridning och/eller förvärv av andra verksamheter, bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av upp till 250 000 aktier (à nom. 1 kr), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och varvid betalning skall kunna ske såväl kontant som genom apport eller kvittning,

Övriga beslut

Punkterna 8, 9, 10 och 11

Den valberedning som sammansatts enligt beslut vid årsstämman 2008 föreslår
" att arvode till styrelsen skall utgå med högst 400 000 kr, att fördelas så att ordföranden erhåller 100 000 kr medan övriga stämmovalda styrelseledamöter erhåller vardera 75 000 kr, med undantag för sådan ledamot som är anställd i bolaget, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning,
" styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter,
" omval av styrelseledamöterna Johan Blomqvist, Thomas Hanbo, Paul Rönnberg, Anna Serner och Kerstin Sjöstrand samt nyval av Josef Elias.
" omval av Johan Blomqvist till styrelsens ordförande
" Josef Elias föreslås väljas in i styrelsen grundat på koncernens nuvarande och framtida behov av kompetens. Valberedningen har sökt en styrelseledamot med färsk erfarenhet av att leda ett tjänstebolag under lönsam tillväxt och med likartade förutsättningar som ICM Kungsholms. Därtill har valberedningen sett positivt på att få in en ledamot som sitter i ett annat börsbolags styrelse och som dessutom är oberoende i förhållande till bolaget och till större ägare. Josef Elias, 39 år, civilekonom Stockholms Universitet samt MBA. Bosatt i Stockholm. Lång erfarenhet som entreprenör inom utbildningssektorn. VD NTI samt vice ordförande i AcadeMedia.
" John Pettersson har meddelat att han inte står till förfogande för omval.
" att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av fyra aktieägarrepresentanter i enlighet med följande; Tre av representanterna skall utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Den fjärde representanten skall utses av den röstmässigt största aktieägaren som samtidigt är att anse som oberoende dels i förhållande till bolaget och dels i förhållande till aktieägare med mer än 10 % av röstetalet. Om någon av de röstmässigt största ägarna avböjer eller avstår från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets hemsida. Valberedningen skall ha till uppgift att
- föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2010
- samt föreslå arvode till var och en av ledamöterna. Vidare skall valberedningen
- föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
- Valberedningen skall också föreslå val av revisor och revisorsarvode då sådant val skall ske
- Slutligen skall valberedningen föreslå nästa års valberednings uppdrag.
" Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten. Om denna aktieägare avstår från att utse ny ledamot skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur.
" Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga från och med den 15 april 2009 på bolagets kontor på Fagerstagatan 19 C i Spånga. Årsredovisningen 2008 och fullständiga förslag till beslut sänds till aktieägare på begäran och kan beställas per telefon 08-445 7070. Handlingar och årsredovisning kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.icmkungsholms.se den 15 april 2009.

Stockholm i april 2009
Styrelsen