ICT Fastigheter

ICT Fastigheter: ICT Fastigheter avger bokslutskommuniké för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:27 CET

(Aktietorget: ICAP)

Året i korthet:
Resultatet efter skatt för koncernen uppgår till 1 763 KSEK
Resultatet per aktie uppgår till 0,04 SEK
Resultat och ställning
Översikt koncernen (KSEK)
Nettoomsättning 23 089 (18 407)
Resultat efter finansiella poster 2 567 (13 523)
Rörelseresultat 9 646 (18 783)
Balansomslutning 187 868 (171 848)
Soliditet 18 % (17 %)
Kassalikviditet 39 % (31 %)
Substansvärde per aktie 0,80 SEK (0,76)

I rörelseresultatet för koncernen ingår värdeförändringar i förvaltningsfastigheter för såväl 2009 som 2008.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder med hänsyn till ej utnyttjad checkräkningskredit.