ICT Fastigheter

ICT Fastigheter: ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger delårsrapport för perioden januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 09:35 CET

 

Tredje kvartalet i korthet:
Resultatet efter skatt för koncernen uppgår till 1 482 KSEK
Resultatet per aktie uppgår till 0,03 SEK

Första tre kvartalen i korthet:
Resultatet efter skatt för koncernen uppgår till 1 369 KSEK
Resultatet per aktie uppgår till 0,03 SEK

Resultat och ställning efter första tre kvartalen
Översikt koncernen (KSEK)
Nettoomsättning 20 939 (17 326)
Rörelseresultat 6 897 (6 445)
Resultat efter finansiella poster 1 857 (1 120)
Balansomslutning 182 163 (185 224)
Soliditet 19 % (17 %)
Eget kapital per aktie 0,80 SEK (0,81)

I rörelsesultatet för koncernen ingår inga värdeförändringar i förvaltningsfastigheter för vare sig första tre kvartalen 2010 eller motsvarande period 2009.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

VD har ordet
Årets tredje kvartal uppvisar det utan jämförelse bästa förvaltningsresultatet för ett enstaka kvartal hittills. Det goda resultatet, drygt 2 Mkr före skatt, kan främst hänskrivas till våra externa arbeten (byggverksamhet/fastighetsskötsel). I förvaltningsresultatet ingår också en ersättning från Brandförsäkringsverket om 338 Tkr.

Jag ser fortsatt positivt på framtiden och tror att vi på sikt har goda möjligheter att öka resultatet ytterligare. Utan att ge någon prognos kan jag dock konstatera, att med oförändrade förutsättningar bör förvaltningsresultatet under innevarande kvartal bli lägre än förra kvartalet. Det beror dels på att någon ytterligare ersättning från Brandförsäkringsverket inte är att vänta under fjärde kvartalet, dels att vi redovisat intäkter från externa uppdrag under tredje kvartalet där kostnader belastat andra kvartalet, dels att en förväntad kallare väderlek under innevarande kvartal ger högre kostnader.

Vi fortsätter våra ansträngningar att utöka fastighetsbeståndet då vi bedömer att vi fortfarande ligger långt under vår optimala storlek. Med nuvarande marknadsförutsättningar är det dock tyvärr ingen enkel uppgift, och jag vill inte sia om när något lite större förvärv kan komma att äga rum.

Jan Wilhelmsson, VD

Väsentliga händelser under rapportperioden
I februari såldes en mindre fastighet i Lindesberg för bokfört värde 2,1 MSEK. Försäljningen gav ett likviditetstillskott på 1,1 MSEK.

I mars såldes en mindre fastighet i Vedevåg. Försäljningspriset 1,6 Mkr överstiger det bokförda värdet med 0,1 Mkr.
I april lämnade Fundior AB ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Fastigheter att byta sina aktier mot nyemitterade aktier i Fundior. ICT Fastigheters styrelse rekommenderade aktieägarna att inte acceptera erbjudandet från Fundior.

I maj såldes en mindre hyresfastighet i Lindesberg. Försäljningspriset och även likviditetstillskottet uppgick till 2,0 Mkr.

I juni avtalades att ICT Fastigheter ska bistå ett statligt bolag med fastighetsrenoveringar. Arbetet, som ska vara avslutat i november, ger enligt avtalet ICT Fastigheter intäkter om cirka 3 Mkr, vilket kommer att ge ett substansiellt tillskott till såväl årets resultat som årets kassaflöde.

Fundior fullföljde i juli sitt erbjudande till aktieägarna i ICT Fastigheter. Fundiors ägarandel uppgick därefter till 31,7 procent.

Brandförsäkringsverket meddelade att ICT Fastigheter som en tredje delbetalning kommer att erhålla 338 Tkr. Ersättningen kommer att betalas ut under fjärde kvartalet men ingår i resultatet för tredje kvartalet. Slutbetalning från Brandförsäkringsverket väntas ske under 2011.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

Koncernens fastighetsbestånd i korthet
(siffrorna för föregående kvartal inom parentes)

* Totalt 36 (36 ) fastigheter i Fellingsbro, Fjugesta, Frövi, Guldsmedshyttan, Hällefors, Kopparberg, Lindesberg och Örebro
* Bokfört värde: 174 Mkr (174)
* Uthyrningsbar yta: 30 526 kvm (30 526)
* Hyresintäkter på årsbasis: 22,7 Mkr (22,7)
* Genomsnittlig hyresintäkt: 744 kronor per kvm och år (744)
* Genomsnittligt bokfört värde: 5 690 kronor per kvm (5 690)

Risker och osäkerhetsfaktorer
Räntor är en stor kostnadspost för ICT Fastigheter, och resultatet påverkas av ändrade marknadsräntor.

Ökad arbetslöshet på orter där bolaget äger fastigheter kan resultera i utflyttning och outhyrda lägenheter. Bolaget har ännu inte sett några sådana tecken, tvärtom, och genom att vara en attraktiv hyresvärd minskar bolaget risken.
Bolaget beaktar denna risk i valet av nya etableringsorter.

Åtstramningen på kreditmarknaden försvårar handeln med fastigheter och därmed även bolagets planer på expansion. Det går inte i nuläget att avgöra när en återgång till en mer normal situation kommer att ske.


Prognoser
Den tidigare prognosen kvarstår att resultatet för år 2010, exklusive orealiserade värdeförändringar i fastigheter, kommer att överstiga förra årets motsvarande resultat.

Värdeförändringar fastigheter
Inga upp- eller nedskrivningar av fastighetsvärden har gjorts under årets första nio månader.
Värdet på bolagets fastighetsbestånd grundas på bedömningar och uppskattningar från såväl ICT Fastigheter som externa parter.

Hyresgäster och uthyrning
Koncernens fastigheter består till övervägande del av hyreslägenheter, vilka är i det närmaste fullt uthyrda och i många fall finns bostadskö.


Fastighetsförvaltning
Strategin är att på de orter bolaget finns ska fastighetsbeståndet vara tillräckligt stort för att en kostnadseffektiv förvaltning ska kunna ske. Fastighetsförvaltningen sköts av ICT Fastigheters egen personal.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2010 kommer att publiceras den 28 februari 2011.


För ytterligare information kontakta:

Jan Wilhelmsson, verkställande direktör
Telefon: 0581 - 150 16
Mobil: 0707 - 470 642
E-post: janne@ictfastigheter.se

Hemsida: www.ictfastigheter.se


Kort om ICT Fastigheter:

ICT Fastigheter förvärvar och förvaltar fastigheter i mindre och medelstora svenska städer, där priserna är lägre än i storstäderna och där risken bedöms vara låg. ICT Fastigheter inriktar sig i huvudsak på bostadsfastigheter. Vid förvärv erlägger ICT Fastigheter i regel cirka 25 procent av köpeskillingen i form av egna aktier.