ICT Fastigheter

ICT Fastigheter: Sammandrag från bokslutskommuniké 100101 - 101231

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 08:58 CET

Året i korthet:
Resultatet efter skatt för koncernen uppgår till 1 626 KSEK
Resultatet per aktie uppgår till 0,04 SEK

Resultat och ställning
Översikt koncernen (KSEK)
Nettoomsättning 27 825 (23 089)
Rörelseresultat 8 874 (9 637)
Resultat efter finansiella poster 2 126 (2 559)
Balansomslutning 183 411 (183 954)
Soliditet 19 % (17 %)
Kassalikviditet 70 % (36 %)
Substansvärde per aktie 0,81 SEK (0,76)

Uppgifter inom parentes avser föregående år.
I rörelseresultatet för koncernen ingår värdeförändringar i förvaltningsfastigheter för såväl 2010 som 2009.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder med hänsyn till ej utnyttjad checkräkningskredit.

VD har ordet
Under senare tid har vi märkt ett klart ökat intresse för fastigheter, med stigande priser som följd. Detta gäller för vår del framför allt i Örebro, där vår största fastighet, representerande runt hälften av vårt totala fastighetsvärde, är belägen. Våra marknader i övrigt är inte lika heta, i de mindre orterna har fastighetspriserna varit mer stabila.
Upp- och nedskrivningar av fastigheter per den 31 december 2010 uppgår sammantaget till + 1,8 Mkr. Det är 0,7 Mkr lägre än det belopp som uppskattats av externa värderare.

Vi ser liksom tidigare möjligheter till betydande resultatförbättringar med ett utökat fastighetsbestånd. Bankerna är dock fortsatt försiktiga med utlåning till fastighetsköp, och vi fick inte stöd för vårt förslag på årsstämman om bemyndigande för riktade emissioner, vilket skulle kunna användas vid förvärv.
Därmed försvåras våra ansträngningar att utöka fastighetsbeståndet.

I ännu högre grad än 2009 påverkades förvaltningsresultatet under det fjärde kvartalet av den kalla och nederbördsrika väderleken, då den ihållande vinterväderleken inleddes redan i början av november förra året. Såväl uppvärmning som snöröjning har gett betydande merkostnader, något som även fortsatt under innevarande kvartal. Vi har också tagit en investering i ett nytt ventilationssystem i en fastighet, vilket ger lägre kostnader på sikt.

Byggverksamheten/fastighetsskötseln har gett oss intäkter om 6,8 Mkr under det gångna året. Jag förväntar mig en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster under 2011 och tror överlag på en positiv utveckling för ICT Fastigheter under innevarande år.

Jan Wilhelmsson, VD

Utdelning
Enligt bolagets utdelningspolicy ska 30 procent av resultatet, exklusive orealiserade värdeförändringar, avskrivningar m.m., delas ut till aktieägarna. Det utdelningsgrundande resultatet för 2010 uppgår till cirka 0,7 MSEK. Det motsvarar en utdelning av 0,5 öre per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 om 1 öre per aktie.