Banverket

Idag fattar Banverket beslut om stationsläget på Södermalm

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 11:13 CEST

Pendeltågsstationen Stockholms södra på Södermalm i Stockholm går vidare i den fortsatta planeringen för bygget av pendeltågstunneln Citybanan genom Stockholm. Därmed avförs alternativet Slussen i det förslag till utformning som ska prövas av regeringen.
- Båda förslagen har fördelar och nackdelar, men att bygga en ny station vid Slussen skulle ge en merkostnad på 1,2 miljarder. En sådan kostnadsökning kan inte motiveras, säger Kjell-Åke Averstad, regionchef i Östra banregionen.

Beslutet tas efter att Banverket tagit ställning till de synpunkter som lämnats i samband med utställelsen av järnvägsutredningen. I utredningen görs en jämförelse av de två stationslägenas tillgänglighet, betydelse för regional utveckling, miljö, säkerhet och ekonomi. Alternativet Stockholms södra har flera fördelar. Stationen är redan idag en väl fungerande pendeltågsstation som betjänar stora delar av Södermalm. Samhällets kostnad för Citybanan blir lägre om banan dras via den befintliga stationen.

Flera viktiga intressenter stöder valet av Stockholms södra, däribland Stockholms stad, SL och landstingets regionplane- och trafiknämnd. Dessa parter har ett särskilt ansvar för planeringen av kollektivresandet i Stockholm och dess närområde.

Nästa steg: Regeringsprövning och planläggning
Under hösten 2003 påbörjas tillåtlighetsprövningen av Citybanan. Den inleds med att Banverket genomför en remissomgång för att samla in synpunkter på förslaget till utformning. I början av 2004 lämnas ärendet till regeringen för tillåtlighetsprövning. Under hösten pågår också Stockholms stads arbete med detaljplanerna för Citybanan och Banverkets arbete med järnvägsplanen.

Vid årsskiftet ska regeringen fatta beslut om investeringar i infrastrukturen fram till 2015. Detta kommer att klargöra de ekonomiska och tidsmässiga ramarna för Citybanan. Projektet förutsätts genomföras med en regional medfinansiering.