Botnia Exploration

IDAG INLEDS TECKNINGSTIDEN

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:09 CET

Idag, den 15 november 2010, inleds teckningstiden i Botnia Exploration Holding AB:s (publ) företrädesemission. En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Botnia har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 82 procent av emissionslikviden.

Styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) beslutade den 13 oktober 2010 att genomföra en företrädesemission av högst 204.856.101 aktier, motsvarande cirka 31 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Styrelsens beslut var villkorat av en kommande extra bolagsstämmas godkännande. Beslutet godkändes vid den extra bolagsstämman den 29 oktober 2010. Emissionen genomförs för att tillföra Botnia rörelsekapital.

Erbjudandet i korthet:
· Avstämningsdag var den 10 november 2010.
· Teckningskursen är fastställd till 0,15 SEK per aktie.
· Teckningstiden löper från den 15 november till den 30 november 2010.
· Handel med teckningsrätter skall ske på AktieTorget från den 15 november 2010 till den 25 november 2010.
· Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på AktieTorget från den 15 november 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2010.

Teckningsförbindelser och garantiteckning
Styrelse, ledande befattningshavare och huvudägare har lämnat teckningsförbindelser och får för detta åtagande ingen ersättning. Botnia har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3,75 MSEK. Härutöver har Botnia även erhållit garantiteckning om cirka 21 MSEK, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna motsvarar cirka 82 procent av den totala emissionslikviden.

Med anledning av att teckningstiden inleds idag finns även en 6-sidig folder samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter att ta del av på bolagets (www.botniaexploration.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. Fullständiga villkor och anvisningar samt information om teckningsförbindelser och garantiteckning finns att tillgå i Botnias prospekt, som finns tillgängligt på respektive hemsida.

Stockholm, 15 november 2010

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2010-11-15.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här