AFA Försäkring

Identitet och ohälsa i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Lisbeth Rydén, Malmö högskola, får 2 545 598 kr från AFA Försäkring för att undersöka hur identiteter skapas i arbetslivet och hur detta påverkar hälsan.

Att olika organisationer påverkar hälsan hos de människor som befolkar den är väl känt. Det finns också relativt mycket forskning kring vad som kännetecknar en hälsoskapande organisation respektive en ohälsoskapande. På vilket sätt organisationen hänger ihop med hälsan är däremot mindre beforskat.

Lisbeth Rydén ska undersöka vilken identitet som skapas på arbetsplatsen, och vad det har för betydelse för hälsan. Utgångspunkten är att en person som lyckas etablera en identitetsberättelse som inför en själv och omgivningen som framstår som rimlig och sammanhängande, mår bra. Den som inte lyckas riskerar att drabbas av oro, ångest och depression.

Lisbeth Rydén ska med hjälp av identitetsbegreppet analysera ett antal arbetsplatsers psykosociala arbetsmiljö. Analyserna kommer därefter att prövas i samtal med olika intressenter, som till exempel arbetsgivare, fack, arbetsmiljöinspektörer, och personal inom företagshälsovård

Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om vår psykosociala arbetsmiljö, men också att utveckla olika sätt att upptäcka, analysera och intervenera i ohälsosamma situationer.

För ytterligare information kontakta:
Lisbeth Rydén, projektledare, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, 0708-982771, lisbeth.ryden@samarbetsdynamik.se

Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

 

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se