IDL Biotech AB

IDL Biotech AB (publ) - villkor för företrädesemission

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:07 CET

(Aktietorget: IDL B)

IDL Biotech AB (publ) har tidigare meddelat att en företrädesemission skall genomföras. Befintliga aktieägare kommer att kunna teckna sig för 1 st ny aktie för varje 3 st tidigare ägda aktier. Teckningskursen är satt till 1,85 kronor. Handel med teckningsrätter kommer att ske.

Styrelsen har satt kursen på en, som styrelsen bedömer, attraktiv nivå för att befintliga aktieägare skall finna det förmånligt att teckna sin andel. Huvudägaren Leif Pihlqvist kontrollerar, själv eller via bolag, samtliga 600 0000 aktier av serie A och 6 257 329 aktier av serie B. Leif Pihlqvist garanterar att tillse att teckning sker avseende samtliga av honom, och av närstående bolag, kontrollerade aktier. VD Lars Skoglund, som innehar 500 000 aktier av serie B, garanterar också sin andel i nyemissionen.

Företrädesemissionen kommer att genomföras under mars/april enligt nedanstående tidsplan;

- 21 mars sista dag aktie handlas inklusive rätt att delta i nyemission
- 22 mars första dag aktien handlas exklusive rätt att delta i nyemission
- 26 mars avstämningsdag
- 30 mars första handelsdag för teckningsrätter och första teckningsdag
- 17 april sista handelsdag för teckningsrätter
- 20 april sista tecknings- och betalningsdag

Kapitalet från nyemissionen kommer, utöver att användas för finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet, att ge bolaget de ekonomiska möjligheter som krävs för att göra nödvändiga maskinparksinvesteringar inom framförallt produktion, samt möjliggöra nödvändiga insats- och personalförstärkningar primärt inom marknadsföring och försäljning.

Prospekt med fullständiga emissionsvillkor kommer att tillsändas samtliga aktieägare under teckningstiden. Prospekt kommer även att finnas tillgängligt på IDL Biotechs hemsida.


Stockholm den 26 februari 2007

Lars Skoglund
VD

För information kontakta
VD 08-799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.