IDL Biotech AB

IDL Biotech: Delårsrapport första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 11:53 CEST

 

(Aktietorget: IDL B)

Första kvartalet 2009

* Faktureringen uppgick till 4 650 kkr (3 126 kkr)
* Nettoresultatet uppgick till 85 kkr (-855 kkr)
* Resultat per aktie, 0,00 kr (-0,05)
* Soliditeten är 63,3 % (72,1 %) och skuldsättningsgraden 58,0 % (38,8 %)

IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blodprov skall testerna ge säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiva svar.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvar existerande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare total vård, både för behandlande läkare och för patient.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska markörer inom huvudområdet onkologi samt inom bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-, prostata- och urinblåsecancer. IDLs tumörmarkörer TPS®, TPAcykTM, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Det finns en mycket god utvecklingspotential för tumörmarkörerna.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, en bakteriologisk snabbmarkör för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten har en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Sydamerika.

Omsättning och resultat

Faktureringen för första kvartalet uppgick till 4 650 kkr. Jämfört med samma period föregående har försäljningen ökat med 1 524 kkr. Försäljningstillväxten är en följd av positiv utveckling för både tumörmarkörerna och TUBEX®TF. Fakturering sker till övervägande del i US-dollar och Euro och kurserna har fluktuerat kraftigt på senare tid. För det första kvartalet 2009 har även detta påverkat intäkterna positivt.
Koncernens resultat för första kvartalet var positivt och uppgick till 85 kkr (- 855). Resultatförbättringen är i första hand en konsekvens av den positiva försäljningstillväxten. Rörelsekostnaderna har ökat något jämfört med motsvarande period 2008. Detta är framförallt hänförligt till en högre nivå på marknadsaktiviteterna.


Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första kvartal till - 356 kkr
( -148). De likvida medlen uppgick per den 31 mars 2009 till 478 kkr (2 317).
Under kvartalet har bolagets kortfristiga betalningsförmåga förstärkts genom en utökad checkkredit på 1 000 000 kr.


Investeringar

Rapportperiodens investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 5 kkr (5) och avser datautrustning.

Väsentliga händelser under kvartalet


The PhilHealth Health Technology Assessment Committee (PHTAC) har efter utvärdering av TUBEX® TF beslutat att den skall omfattas av landets reimbursement program. TUBEX® TF är den första produkt för tyfoid feber i Filippinerna som fått denna status. Detta innebär att produkten även kommer att kunna få en god tillgänglighet inom den offentliga sektorn i Filippinerna.

Kundanvändning av snabbtestet för urinblåsecancer påvisade att viss modifiering av produktens egenskaper behövde göras. Ny testlansering har påbörjats under första kvartalet.

Licensieringsdiskussionerna för MonoTotal® fortgår, även om det blivit en mindre fördröjning så kommer det sannolikt att bli en lansering under året.


Kommande rapporttillfällen

Årsstämma samt
årsstämmokommuniké 2009-05-13
Delårsrapport för kvartal 1 2009-04-20
Delårsrapport för kvartal 2 2009-08-17
Delårsrapport för kvartal 3 2009-10-22
Delårsrapport för kvartal 4
och bokslutskommuniké 2009 2010-02-19


För information:

Lars Skoglund, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50
www.idl.se