Mittuniversitetet

Ifrågasatt utbildningskvalitet i företagsekonomi

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 12:31 CEST

Högskoleverket har utvärderat kvaliteten i ämnet företagsekonomi på landets universitet och högskolor. Mittuniversitetet är ett av flera lärosäten där utbildningens kvalitet ifrågasätts.

- Det är ett tråkigt besked, men Högskoleverkets system för kvalitetssäkring är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra oss. Vi tar till oss synpunkterna och ska intensifiera vårt pågående kvalitetsarbete, säger Susanna Öhman, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten.

Studenternas självständiga arbeten är en viktig grund i Högskoleverkets utvärderingar. Och inom ämnet företagsekonomi vidtas nu åtgärder på det området. Det sker bland annat genom att tydligt skilja på handledning och examination, samt genom att strama upp både handlednings- som examinationsarbetet.

Det kommer att bli ännu tydligare än hittills, att alla studenter ska tilldelas handledare som är specialiserade inom den fördjupningsinriktning som studenten väljer. Både handledare och examinatorer ska följa den kursguide för uppsatskurserna som utgår från målen i examensbeskrivningen och som infördes hösten 2011. I det fortsatta kvalitetsarbetet kommer även samarbeten att inledas med ämnet företagsekonomi vid andra lärosäten som visar goda resultat i utvärderingen.

- Flera lärosäten har fått anmärkningar inom just företagsekonomi. Nästan 40 procent av utbildningarna har fått betyget bristande kvalitet. Det kan tyda på att hela ämnesområdet är i behov av översyn, säger Susanna Öhman.

Ifrågasättandet av kvaliteten i ämnet företagsekonomi innebär att Mittuniversitetet nu har möjlighet att åtgärda bristerna och återkomma vid en uppföljning inom ett år.

I den pågående granskningsomgången har Högskoleverket sedan tidigare gett högsta betyg för utbildningar i kulturgeografi och ett högt betyg till journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi vid Mittuniversitetet, samt haft synpunkter på utbildningskvaliteten i ämnet nationalekonomi.

Bakgrund Högskoleverkets kvalitetsbedömningar
Sedan 2011 utvärderar Högskoleverket kvaliteten på de högre utbildningarna på ett nytt sätt och med tydligt fokus på resultat. Högskoleverkets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag och lämnar ett samlat omdöme i tre olika nivåer. Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Bedömningsgruppen har haft fyra olika underlag för sitt beslut: studenternas självständiga arbeten, en självvärdering som skrivs av lärosätet för varje utbildning (examen), studenternas erfarenheter av utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningen och enkäter till tidigare studenter.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

Frågor kan ställas till:
Susanna Öhman, dekan, humanvetenskapliga fakulteten, 070-667 54 85
Christer Strandberg, chef avdelningen för ekonomivetenskaper, 060-14 86 79, 070-346 00 00