IFS

IFS: HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2004

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2004 08:31 CEST

Andra kvartalet 2004
* Rörelseresultatet uppgick till -73 Mkr (15), resultatet efter finansnetto till -92 Mkr
(-12) och resultatet efter skatt till -91 Mkr (-17). Resultatet per aktie efter skatt var
-0,91 kr (-0,24).
* Nettoomsättningen uppgick till 517 Mkr (594). Licensintäkterna uppgick till 208 Mkr (212) och konsultintäkterna till 288 Mkr (351). Orderingången ökade och orderstocken uppgick till 1 012 Mkr (853).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 Mkr (-3). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18 Mkr (-59).
* Resultatförbättrande åtgärder i form av kostnadsbesparingar om 180 Mkr initierades.
* Konkurrensen och prispressen inom system för distribution och tillverkning till medelstora företag har ökat vilket medför att kostnaderna för marknadsföring och direktförsäljning är för höga med nuvarande volymer och prisnivåer. Påbörjade förändringar i koncernens struktur ska därför accelereras.
* IFS Applications(tm) befäster sin ledande position inom system för service och underhåll. IFS med partners har valts som leverantör i tre stora upphandlingar inom flyg och försvar med en initial ordersumma om drygt 150 Mkr. Två av dessa kontrakt har tecknats efter rapportperiodens slut.


Första halvåret 2004
* Rörelseresultatet uppgick till -77 Mkr (-24), resultat efter finansnetto till -113 Mkr
(-73) och resultat efter skatt till -121 (-79). Resultat per aktie efter skatt var -1,33 kr (-1,10).
* Nettoomsättningen uppgick till 1 038 Mkr (1 188). Licensintäkterna uppgick till 417 Mkr (428) och konsultintäkterna till 580 Mkr (706).
* Det egna kapitalet ökade med 188 Mkr genom en kvittningsemission och konverteringar av konvertibla förlagslån.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77 Mkr (11). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 33 Mkr (-100).

Marknaden
Den förväntade förbättringen av affärssystemmarknaden har hittills uteblivit. Bland de faktorer som påverkat efterfrågan negativt nämns bland branschanalytiker osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen samt Sarbanes Oxley-lagstiftningen i USA och EU utvidgningen i östra Europa, vilka medfört att projekt prioriterats ned. Branschanalytiker som AMR förväntar sig att marknaden ska förbättras mot slutet av år 2004 och framåt, på basis av behov av uppgraderingar i traditionella marknader och stark efterfrågan på nya marknader som Kina och Sydamerika.

Koncernens utveckling
Intäkterna nådde inte upp till bolagets förväntningar. Framförallt har ett antal kontrakt inom flyg och försvar tagit längre tid än beräknat att teckna. Dessa kontrakt är dessutom ofta strukturerade så att avrop av licenser är fördelade över lång tid, vilket med IFS redovisningsprinciper medför att andelen licenser som intäktsförs initialt blir låg. Licensorderstocken var vid kvartalets utgång 1 012 Mkr (853), vilket var en ökning med 7 Mkr jämfört med föregående kvartals utgång.
IFS licensintäkter ökade något i fast valuta under såväl det andra kvartalet som första halvåret. De uppgick till 208 Mkr (212) i det andra kvartalet och till 417 Mkr (428) för det första halvåret. Andelen intäktsförd nyförsäljning av licenser som genererats via partnersamarbeten uppgick till 12 % (9 %) i det andra kvartalet och till 11 % (10 %) under det första halvåret.
Konsultintäkterna minskade i det andra kvartalet med 18 % och uppgick till 288 Mkr (351). Minskningen av konsultintäkterna beror främst på att efterfrågan varit lägre än beräknat på flera marknader men även på personalminskningar, avyttringar av bolag och verksamheter samt att andelen konsulttjänster som levereras av partners har ökat. Åtgärder för att anpassa kapaciteten har fortsatt. I det andra kvartalet var genomsnittligt antal konsulter 132 färre än i motsvarande kvartal år 2003 och minskningen kommer att fortsätta under resten av året. Konsultmarginalen uppgick till 19 % (25 %) i det andra kvartalet jämfört med 22 % i det första kvartalet 2004. För det första halvåret uppgick konsultintäkterna till 580 Mkr (706), motsvarande en minskning med 18 %, varav valutaeffekten var 3 %. Konsultmarginalen uppgick det första halvåret till 20 % (23 %).
Nettoomsättningen uppgick till 517 Mkr (594) under det andra kvartalet år 2004, en minskning med 13 %. Valutakurseffekter påverkade förändringen i nettoomsättningen negativt med 2 %. För det första halvåret minskade nettoomsättningen med 13% och uppgick till 1 038 Mkr (1 188); valutakurseffekter påverkade förändringen i nettoomsätttningen negativt med 3 % det första halvåret.
Rörelsekostnaderna är i stort sett oförändrade i det andra kvartalet, justerat för effekterna av engångsposter, trots ökade satsningar på marknadsföring och försäljning. Redovisade rörelsekostnader ökade under det andra kvartalet med 18 Mkr, motsvarande 3 % och 6 % i fast valuta. För det första halvåret år 2004 har rörelsekostnaderna minskat med 54 Mkr, motsvarande 4 %, varav valutakurseffekten är 3 %. Samtidigt har åtgärder för att minska övriga kostnader initierats och delvis genomförts under det andra kvartalet, vilket kommer att ge effekter motsvarande 30 Mkr för det andra halvåret och 80 Mkr på årsbasis. Bland annat har personalminskningar gjorts i Sverige, Brasilien och Nordamerika. Ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna med 100 Mkr på årsbasis har initierats. Beaktat genomförda och initierade kostnadsbesparingar kommer koncernens break-even nivå med nuvarande koncernstruktur och valutakurser att uppgå till 2 300 Mkr för år 2004 och 2 150 Mkr för år 2005. Därutöver kan
de förändringar i kanalstrategin som framgår av Produkt- och Kanalstrategi nedan leda till ytterligare sänkning av break-even nivån.
Produktutvecklingen har under det andra kvartalet inriktats på IFS Applications 2005 med fokus på de krav som identifierats inom utvalda segment. Tillsammans med NEC utvecklas en lösning specifikt för underleverantörer inom bilindustrin. Vidare tas ytterligare ett steg mot en global version genom att lokaliseringar för de asiatiska marknaderna läggs in i standardversionen.
Som ett led i bolagets fokusering av verksamheten, avyttrades i första kvartalet AtIFS AB. Under det andra kvartalet har IFS 30 %-iga innehav i Manpower Service Center AB, som levererar tjänster inom löneadministration, avyttrats. Transaktionen har inte medfört någon resultateffekt.

Produkt- och kanalstrategi
IFS är huvudsakligen verksamt inom två områden. Det första är vad som ofta benämns som "Lifecycle", där hanteringen av anläggningens eller produkternas hela livscykel har stor betydelse. IFS lösning omfattar stöd för konstruktion, tillverkning, eftermarknad, service och underhåll. Typiska branscher är telekomoperatörer, kraft, maskinindustri, flyg och försvar samt tung fordonsindustri. Det andra området är lösningar för tillverkning och distribution i medelstora företag. Exempel på branscher är underleverantörer inom bil- och elektronikindustri.
Inom Lifecycle har IFS en stark position, väl etablerade samarbeten med industripartners och goda möjligheter att växa med lönsamhet, både organiskt och via förvärv. Inom system för service och underhåll är marknadsandelen betydande och enligt analytikerföretagen ARC och IDC tillhör IFS marknadsledarna med ca 10 % av marknaden.
Inom system för tillverkning och distribution till medelstora företag har konkurrensen och prispressen ökat vilket innebär att IFS bedömer att kostnaderna för marknadsföring och direktförsäljning med nuvarande volymer och prisnivåer är för höga. Påbörjade förändringar i koncernens struktur ska därför accelereras. Syftet är att nå en mer flexibel kostnadsstruktur samt att anpassa kanalstrategin till kundernas olika krav på t ex geografisk närvaro och leveransinnehåll beroende på bransch och lösning.
IFS produktplattform, IFS Applications, hävdar sig väl och åtnjuter fortsatt gott anseende hos branschanalytiker. Även kundtillfredsställelsen ökar enligt nyligen genomförda kundattitydmätningar. IFS avser att bibehålla en hög utvecklingstakt av produkten till samtliga segment där bolaget är verksamt idag. Komponentarkitekturen och den moderna teknologin innebär hög kostnadseffektivitet genom en gemensam teknisk plattform och hög återanvändbarhet av komponenter mellan olika branschlösningar. Till hög kostnadseffektivitet bidrar också verksamheten på Sri Lanka som etablerades 1997 med 300 anställda och som successivt utökas i takt med omlokalisering från andra delar i koncernen. Vidare har under de senaste 12 månaderna ett omfattande arbete lagts ned på att förbättra den globala infrastrukturen avseende support till kunder, partners och distributörer.
Inom segmentet distribution och tillverkning för medelstora företag har IFS Applications genom sin betydande kundbas utvecklats till en väl beprövad lösning. Denna målgrupp erbjuder en fortsatt stor marknadspotential som bedöms kunna tillvaratas bäst genom ett betydligt större inslag av indirekt försäljning och implementering. Bedömningen är att andra parter bättre kan utnyttja de upparbetade kundrelationerna genom att marknadsföra ett bredare erbjudande till kunderna. Denna förändring påskyndas därför i många länder, exempelvis har nya partners för detta segment nyligen kontrakterats i USA.

Finansiering och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att förbättras. DSO, effektiv kredittid, baserat på rullande 12 månaders fakturering, var vid utgången av andra kvartalet 63 dagar, vilket är 3 dagar mindre än motsvarande period föregående år. Investeringar i maskiner och inventarier under det första halvåret uppgick till 11 Mkr (16). Det egna kapitalet ökade under det första halvåret med 188 Mkr genom kvittningsemission och konvertering av konvertibla förlagslån. Den 19 juli återstod 95 Mkr av det konvertibla förlagslånet, KV3B, vilket motsvarar 19 miljoner aktier vid konvertering. Likvida medel uppgick den 30 juni till 117 Mkr (174). Därutöver förfogade koncernen, vid halvårsskiftet, över outnyttjade krediter om 208 Mkr (156). Soliditeten uppgick den 30 juni till 17 % (19 %).
Bolaget kommer under andra halvåret att fortsätta arbetet med att stärka den finansiella ställningen för att säkerställa att den beslutade strategin kan accelereras. Detta kan komma att ske genom avyttringar inom områden utanför kärnverksamheten och/eller genom tillskott av nytt ägarkapital.
På extra bolagsstämma den 23 juni beslutades att emittera ett nytt konvertibelt förlagslån som syftar till att ersätta det nuvarande förlagslånet KV1B och är riktat till innehavarna av detta, vilka är anställda eller före detta anställda. Vidare beslutades om ett bemyndigande innebärande rätt för styrelsen att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om emission av aktier och/eller emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier och/eller om utgivande av konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Av styrelsen med stöd av bemyndigandet beslutade emissioner får sammanlagt innebära en ökning med högst tio procent av bolagets aktiekapital.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under första halvåret uppgick till 8 Mkr (8). Resultat efter finansnetto var -40 Mkr (-224). Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0 Mkr (0). Moderbolagets likviditet, inklusive outnyttjade krediter, uppgick vid halvårsskiftet till 151 Mkr (110).
På IFS ordinarie bolagsstämma 21 april omvaldes Anders Böös, Bengt Nilsson, Ulrika Hagdahl, Michael Hallén, Lars Karlsson och Tom Nyman som styrelseledamöter, medan Jacob Palmstierna valdes in som ny styrelseledamot. Anders Böös utsågs till ordförande och Bengt Nilsson till vice ordförande. Ett ettårigt avtal om konsulttjänster har träffats med Bengt Nilsson efter att hans anställning i bolaget avslutats per 31 maj. Någon uppsägningslön eller avgångsvederlag har ej utgått. På den extra bolagsstämman den 23 juni valdes Bernd Eberhardt samt Christina Stercken in som nya styrelseledamöter.

Framtidsutsikter
IFS bedömer att marknaden för affärssystem kommer att ligga i nivå med föregående år och att IFS licensförsäljning kommer att följa marknadens utveckling. För helåret 2004 förväntas en förbättring av resultat och kassaflöde baserat på den fortsatta ökningen av orderstocken samt de åtgärder som vidtagits för kostnadsreduktioner och fokusering av verksamheten.

Linköping den 27 juli 2004

Michael Hallén
Verkställande Direktör

UTVECKLING PER REGION

I Norden är lönsamheten fortsatt god och försäljningen mot den stora kundbasen i dessa länder har varit stabil med ett ökande antal uppgraderingar som också inneburit att nya komponenter och licenser för fler användare kontrakterats. Personalminskningar omfattande 55 personer har genomförts i Sverige med effekt från och med juli. Ledningsförändringar har genomförts i Danmark under kvartalet. Finland har utvecklats väl och kontraktet med Finnair för flygplansunderhållssystem är det största någonsin där. Förändringarna i den nordiska verksamheten, som alltmer inriktas mot större kunder inom utvalda branscher och ökat samarbete med partners, fortsätter.

EMEA består av Kontinentaleuropa - exklusive östra Europa - samt Brittiska öarna, Mellanöstern och Afrika. Kontinentaleuropa och England har inte nått upp till sina mål avseende licensintäkter och prispressen är fortsatt besvärande. IFS Defence Ltd, som är hälftenägt med BAE SYSTEMS, har under det andra kvartalet medverkat i två stora upphandlingar inom flyg och försvar med ett sammanlagt ordervärde om drygt 100 Mkr. Den ena affären avser den indiska försvarsmaterieltillverkaren Hindustan Aeronautics Limited och den andra avser den första fasen i leveranser till det brittiska försvaret tillsammans med Lockheed Martin. Kontrakten tecknades formellt i juli och ingår därmed inte nettoomsättningen eller orderstocken för det andra kvartalet.

I Nordamerika har licensintäkterna ökat något i fast valuta. Minskningen i konsultintäkter beror främst på neddragningar i konsultstyrkan som delvis är en följd av att verksamheten mot medelstora bolag inom tillverkning alltmer sköts av partners. Två nya partnersamarbeten har etablerats i USA under det andra kvartalet. MSS Technologies, baserade i Phoenix säljer och implementerar IFS Applications i västra USA och Corning Data Services i New York ska bearbeta marknaden i Nordöstra USA. Strategin att ha en stark närvaro i USA ligger fast och målsättningen är att öka volymerna via fler och utökade partnersamarbeten. Inriktningen mot ökad indirekt försäljning har inneburit förändringar i den amerikanska organisationen vilka förutom strukturella förändringar också innebär minskade kostnader om 45 Mkr på årsbasis.

Tillväxtmarknader består av Asien, Australien, Japan, Östra Europa och Latinamerika. I Östra Europa har licensförsäljningen i det andra kvartalet varit svag, delvis till följd av fördröjda investeringsbeslut som beror på EU inträdet för de länder där IFS har den största verksamheten. I Latinamerika fortsätter omstruktureringen till en i stort sett helt partnerorienterad verksamhet och överföringen av personal till partners har fortsatt. Den pågående omläggningen av affärsmodell har medfört att intäktsförda licenser minskat i kvartalet. Samarbetet med NEC utvecklas väl och ett kompetenscenter för marknadsföring och försäljning med inriktning mot bilindustrin i Kina och Sydostasien är under uppbyggnad i Shanghai. NEC's fokusering på marknader utanför Japan och överflyttning av resurser till Kina har dock medfört att aktiviteten och licensvolymen i Japan minskat samtidigt som affärsaktiviteten kring gemensamma affärer utanför Japan har ökat och idag omfattar alltfler länder i regionen.

(Tabell, se bifogad fil)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.
Från och med den 1 januari 2004 tillämpar IFS Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda i koncernredovisningen. Genom tillämpning av RR 29 redovisas förmånsbestämda pensionsplaner inom koncernens samtliga dotterbolag enligt gemensamma principer. I IFS finansiella rapportering till och med 2003 har sådana planer redovisats enligt lokala regler och föreskrifter i respektive land. I enlighet med rekommendationens övergångsregler fastställs en ingångsskuld beräknad per den 1 januari 2004. Denna ingångsskuld överstiger den skuld som redovisades den 31 december 2003 enligt tidigare principer med 30 Mkr. Det överstigande skuldvärdet har därvid redovisats per den 1 januari 2004 som en ökning av avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Netto efter avdrag för uppskjuten skatt minskar koncernens egna kapital med 22 Mkr. Beloppet kan komma att justeras, då pensionsberäkningen i IFS Defence (pty) Ltd. förväntas färdigställas senare under året. I övrigt
tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

(Tabell, se bifogad fil)


Transaktioner med närstående
Den fordran som IFS AB övertog under 2003 avseende deposition på 3 Mkr, som IFS International Flight Service hade på Greenfield AB har reglerats under det andra kvartalet år 2004. Greenfield ägs till 90 procent av Bengt Nilsson, vice styrelseordförande (tidigare VD och koncernchef) för IFS, och ägs till 10 procent av Jan Moodh, operativ chef för IFS.
Kortfristiga skulder till kreditinstitut innehåller räntebärande skulder till Förvaltnings AB Wasatornet på 15 Mkr. Räntesatsen är f.n. 7,0 %. Under det första halvåret har Förvaltnings AB Wasatornet påkallat kvittning av en finansiell fordran på 69 Mkr. Förvaltnings AB Wasatornet har ställt borgen för krediter uppgående till 127 Mkr. Borgensersättning utgår med 2,5 %. Räntekostnader och finansiella ersättningar uppgår till 5 Mkr under första halvåret.

(Tabell, se bifogad fil)

Informationstillfällen 2004
Delårsrapport januari-september 26 oktober
Bokslutskommuniké för 2004 februari 2005För ytterligare information kontakta
Michael Hallén, Verkställande Direktör
Tel: 031 - 726 30 00
Jan Eric Johansson, Ekonomichef
Tel: 013 - 460 40 00
Manni Svensson, Informationschef
Tel: 08 - 587 845 00Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.)
Organisationsnummer 556122-0996Huvudkontor
Teknikringen 5, 583 30 Linköping
Om IFS och IFS Applications
IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag och organisationer. IFS Applications, som implementeras steg för steg, är baserad på webb- och portalteknologi. Lösningen innehåller mer än 60 komponenter för tillverkning, företagets försörjningskedja (SCM), kundrelationer (CRM), service- och tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll och personaladministration. IFS erbjuder sina kunder ett enklare och öppnare alternativ. IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen med försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över. Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (XSSE: IFS).