IFS

IFS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IFS DEN 5 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 16:39 CEST


Bolagsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2005. Beslutades att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Böös (ordförande), Gregory Gorman, Ulrika Hagdahl, Bengt Nilsson (vice ordförande) Jacob Palmstierna och Christina Stercken. Alastair Sorbie, vd IFS, invaldes som ny ledamot. Det beslutades att styrelsearvode utgår med 200 000 kr för ledamöter som ej är anställda i IFS och att ordförande erhåller 600 000 kr i arvode, samt att arvode till revisor utgår enligt räkning.
Bolagsstämman biföll styrelsens förslag att det för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma inrättas en valberedning med uppgift att inför kommande bolagsstämma där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen skall även lämna förslag till ordförande vid ordinarie bolagsstämma. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, en representant för bolagets huvudägare, två representanter för de största institutionella aktieägarna i bolaget samt en representant för grundargruppen. Huvudägarens representant ansvarar för att sammankalla och leda valberedningens arbete. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 30 september 2006. Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen.

Om IFS
IFS (XSSE: IFS), en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar. IFS grundades 1983 och har nu 2 600 medarbetare världen över. IFS har varit pionjärer inom komponentbaserade system för resursplanering (ERP) med IFS Applications(tm), nu i sjunde generationen. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, köra och uppgradera. IFS Applications finns i 54 länder, på 20 olika språk. IFS har mer än 500 000 användare inom sju huvudsakliga vertikala sektorer: försvarsindustri, fordonsindustri, högteknologi, verkstadsindustri, processindustri, construction & facilities management och telekom. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive leverantörskedjehantering (SCM); tillgångshantering (EAM); underhåll, reparation och översyn (MRO); produktlivscykelshantering (PLM); kundrelationshantering (CRM) och företagsresultathantering (CPM).

Mer information finns på www.ifsworld.com.

För ytterligare information, kontakta:
Manni Svensson, IR & PR, IFS AB
Tel: 08-58 78 45 00

Håkan Gyrulf, CFO, IFS AB
Tel: 08-5878 45 00