IFS

IFS: KVARTALSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:51 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41537

IFS: KVARTALSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2005

Tredje kvartalet 2005
* Rörelseresultatet uppgick till 12 Mkr (-20) och resultatet före skatt till 3 Mkr (−31). Resultatet efter skatt var 3 Mkr (−31) och resultatet per aktie efter skatt 0,01 kr (−0,29).
* Nettoomsättningen uppgick till 485 Mkr (503). Licensintäkterna var 212 Mkr (218) och konsultintäkterna uppgick till 257 Mkr (267).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -39 Mkr (-78). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -66 Mkr (-116).
* Den nya versionen IFS Applications(tm) 7 annonserades på IFS World Conference för kunder och partners som genomfördes i Göteborg med 1 300 deltagare.


Nio månader 2005
* Rörelseresultatet uppgick till 55 Mkr (-84) och resultatet före skatt till 32 Mkr (−131). Resultatet efter skatt var 26 Mkr (−142) och resultatet per aktie efter skatt 0,10 kr (−1,46).
* Nettoomsättningen uppgick till 1 519 Mkr (1 541). Licensintäkterna var 629 Mkr (635) och konsultintäkterna uppgick till 846 Mkr (847).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var 71 Mkr (-8). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -21 Mkr (-90).

Framtidsutsikter
* För helåret 2005 förväntas ett rörelseresultat som väsentligt överstiger 100 Mkr och positivt kassaflöde efter investeringar.


Marknad
Marknaden var stabil under det tredje kvartalet. Branschanalytiker förutser en något bättre efterfrågan och en tillväxt över 5% i det fjärde kvartalet och för 2006 baserat på kundernas investeringsplaner. Marknaden präglades fortsatt av prispress, framförallt avseende licenser på vissa segment i Nordamerika och Kontinentaleuropa.

Koncernens utveckling
Genomförda effektiviseringar och rationaliseringar samt den förändrade försäljningsstrategin har haft positiv påverkan på kostnadsstrukturen och samtidigt medfört att risknivån sänkts. Strategiomläggningen innebär att egen försäljning och marknadsföring inom vissa segment och marknader avvecklas eller flyttas till partnersamarbeten. Under de senaste 12 månaderna genererades 25% (17) av nylicensintäkterna via partnersamarbeten. Detta har medfört, och förväntas fortsatt leda till högre volym i slutkundsledet samt stärkt nylicensmarginal. Antalet registrerade användare har ökat med drygt 20% under den senaste tolvmånadersperioden och uppgår nu till drygt 500 000. Redovisade nylicensintäkter påverkas negativt av att IFS väsentligen redovisar licensintäkten netto efter avdrag till partners. Utöver denna påverkan har nylicensintäkterna under årets första nio månader inte nått målet, främst beroende på att antalet enskilt stora kontrakt hittills varit färre än normalt.

Underhålls- och supportintäkter ökade som ett resultat av att kundbasen och antal användare fortsatte att växa, men även av att nya och förnyade underhålls- och supportavtal ingicks till bättre villkor.

Intäkterna under de tre första kvartalen påverkades positivt av valutakurseffekter om16 Mkr och negativt av effekter av avyttrade enheter uppgående till 28 Mkr. Valutakurseffekter ökade rörelsekostnaderna med 16 Mkr, medan effekten av avyttrade enheter minskade dessa med 46 Mkr jämfört med niomånadersperioden föregående år. Orderstocken uppgick till 1 110 Mkr (1 019) varav valutakurseffekter svarar för en positiv påverkan om 48 Mkr under de tre första kvartalen.

Av omstruktureringsreserven uppgående till 100 Mkr vid utgången av 2004, utnyttjades 48 Mkr under de tre första kvartalen för uppsägningslöner och andra personalrelaterade kostnader, samt för avveckling av hyreslokaler.

Marginalmålen för nylicensintäkter samt underhålls- och supportintäkter för 2005 bedöms svåra att uppnå. Underhålls- och supportintäkterna följer plan men omställningskostnaderna har varit högre än beräknat. Bedömningen är dock att målnivån kommer att uppnås framgent. Konsultintäkterna och konsultmarginalen utvecklades i stort som planerat och målet för 2005 är möjligt att nå. Kostnaderna för forskning och utveckling samt administration utvecklades som förväntat och målen för 2005 kommer att uppnås. Insatserna för att ytterligare sänka rörelsekostnaderna fortsätter.

Rörelseresultatet före avskrivningar men efter återläggning av aktiverade utvecklingskostnader och justerat för engångsposter (justerad EBITDA) fortsätter att utvecklas positivt, och uppgick för den senaste tolvmånadersperioden till 175 Mkr motsvarande en marginal om 8%. Den lägre utgiftsnivån för produktutveckling 2005 förklaras främst av att resurser flyttats till lågkostnadsländer, vilket långsiktigt bidrar till en lägre kostnadsnivå. I det medellånga perspektivet belastas emellertid rörelseresultatet av relativt höga avskrivningar på tidigare aktiverad produktutveckling.
Genomförandet av den nya försäljningsstrategin följer plan. Under det första halvåret initierades nya partnersamarbeten med IDR i Kanada, altro consult i Tyskland, ICE Technologies i Bangladesh och ERP Group IT Consulting i Österrike. Under det tredje kvartalet tecknades samarbetsavtal med Logix i Belgien samt Eurotak i Taiwan.

Under det tredje kvartalet initierades en förändring av strukturen i Skandinavien för att skapa en gemensam organisation för konsulttjänster, försäljning och administration. Målet är att öka effektiviteten genom bättre samverkan och utnyttjande av specialist- och branschkompetens i upphandlingar och konsultprojekt, samt att sänka kostnaderna för gemensamma stödfunktioner.
Under det tredje kvartalet avtalades att IFS ska förvärva resterande aktier i det delägda bolaget IFS India Solutions. Bolaget kommer att konsolideras under det fjärde kvartalet. Med ett helägt dotterbolag underlättas expansionen i Indien samt uppbyggnad och prissättning av lågkostnadsresurser för projekt i andra länder.
Den nya versionen IFS Applications 7 annonserades i september på IFS World Conference för kunder, branschanalytiker och partners. Konferensen genomfördes i Göteborg med 1 300 deltagare och har resulterat i positiva omdömen från branschanalytiker.

Finansiering och kassaflöde
Niomånadersperiodens kassaflöde efter investeringar belastades med utgifter av engångskaraktär om -52 Mkr (34), i huvudsak uppsägningslöner, hyresutgifter för lämnade lokaler samt betalflöden i samband med förvärv och avyttring av bolag. För det fjärde kvartalet förväntas utgifter av denna karaktär uppgå till cirka 20 Mkr. Det egna kapitalet ökade under årets första nio månader med 48 Mkr genom konvertering av konvertibla förlagslån. Av de utestående konvertibla förlagslånen återstod vid kvartalsskiftet nominellt 239 Mkr. I det andra kvartalet avyttrades ett eget innehav av konvertibelt förlagslån KV4B motsvarande nominellt belopp om 20 Mkr. Vidare amorterades utestående balans av det konvertibla förlagslånet KV1B om 45 Mkr. Likvida medel uppgick den 30 september till 250 Mkr (100). Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade krediter och lånelöften om 41 Mkr (129).

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under niomånadersperioden uppgick till 9 Mkr (11) och resultat före skatt till -21 Mkr (-125). Moderbolagets likviditet, inklusive outnyttjade krediter, var den 30 september 71 Mkr (75).

Framtidsutsikter
För helåret 2005 förväntas ett rörelseresultat som väsentligt överstiger 100 Mkr och positivt kassaflöde efter investeringar. Kvantifierad resultatprognos har tidigare inte lämnats under året.Linköping den 19 oktober 2005

Michael Hallén
Verkställande Direktör