RFSL

ILGA:s världskonferens 2012: Mänskliga rättigheter för en bättre hivprevention

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 17:42 CET

2011 fattade FN beslut om en ny deklaration för hiv- och aidsfrågor. Länderna bakom deklarationen satte ambitiösa mål, bland annat att halvera överförningarna av viruset innan 2015. I deklarationen inkluderades även, och för första gången, sexarbetare, injektionsmissbrukare och män som har sex med män. På en förkonferens vid ILGA:s världskonferens i Stockholm 10-16 december "Hiv, aids and the United Nations - where are we today?" diskuterades det i måndags vad som behövs göras för att åstadkomma FN:s mål.

Alexander Alvina Chamberland från den svenska organisationen för sexarbetare, Rose Alliance, konstaterade att effektiva interventioner riktade till gruppen och deras kunder försvåras utifrån det stigma som finns kring sexarbete och sexarbete som fenomen. Chamberland påpekade även vikten av tillgång till hivtestning, vård och behandling för både sexarbetare och klienter. Till skillnad från många andra länder har Sverige valt att kriminalisera köparna av sexuella tjänster, men inte sexarbetarna. Chamberland varnade för den svenska sexköpslagens negativa effekter på preventionen, en lag som internationellt tituleras som "den svenska modellen".

– Det finns en stor oro bland våra internationella partners runt om i världen att den svenska lagstiftningen ska implementeras i deras egna länder. Global Commission on Hiv and the Law skriver att den svenska lagstiftningen är kontraproduktiv i fråga om hivprevention. RFSL ifrågasätter därför lagen i sin nuvarande form och anser att en oberoende utvärdering är nödvändig, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

En grupp som inte nämns i FN-deklarationen är transpersoner, trots att hivprevalensen inom gruppen är mycket hög. Khartini Slamah, transaktivist från Malaysia vill se ett synliggörande av transpersoner, och att det genomförs hivpreventiva åtgärder gentemot gruppen. Slamah påpekade att några av orsakarna bakom transpersoners osynlighet inom hivpreventionen är att gruppen inkluderas i den bredare termen män som har sex med män. En annan orsak är bristande juridisk säkerhet och tillgång till hälso- och sjukvård.

– Transpersoner är en osynlig grupp inom hivpreventionen och hivstatistiken, även i Sverige. Den kunskap vi har om transpersoners situation är entydig. Det finns ett tydligt behov av hivpreventiva åtgärder. Transpersoner måste också synliggöras i statistiken. En lösning kan förslagsvis vara att lägga till en ny kategori, säger Christian Antoni Möllerop.

Från RFSL presenterade Christian Antoni Möllerop situationen för män som har sex med män. Med utgångspunkt i forskning presenterad på årets världsaidskonferens i Washington D.C., genomförd av den vetenskapliga tidningen Lancet, var ett av Möllerops budskap att med existerande teknologi kan nya fall av hiv reduceras med minst 25 procent. Detta kräver dock att man ser preventionsinsatser, behovet av ökade resurser, behovet av riktade insatser och mänskliga rättigheter i ett sammanhang. Möllerop påpekade också att Lancet har data som visar att hivfallen bland män som har sex med män ökade under 2012 oberoende av om det rör sig om hög-, medel- eller låginkomstländer.

– Detta visar att ökningen bland män som har sex med män inte är att anse som ett västerländskt fenomen, men vittnar om att något har slagit fel inom hivpreventionen riktad mot gruppen över hela världen. Här behövs det ett krafttag där man anpassar insatserna utifrån gruppens specifika behov, säger Johnny Friskilä, koordinator för konferensen "Hiv, aids and the United Nations - where are we today?"

Samtliga av föredragshållarna lade vikt vid att arbetet med hivprevention måste gå hand i hand med de mänskliga rättigheterna.

- Kriminaliserande lagstiftningar, stigma och både direkt och indirekt diskriminering av hbt-personer, sexarbetare och personer som lever med hiv försvårar hivpreventionen. Vi måste därför se till att hivpreventionen alltid har sin grund i de mänskliga rättigheterna, säger Johnny Friskilä.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se